New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kapofib ge !gâi tanisenxa ǁkhaubasa ra ǂgao

Kapofib ge !gâi tanisenxa ǁkhaubasa ra ǂgao

2021-08-17  Loide Jason

Kapofib ge !gâi tanisenxa ǁkhaubasa ra ǂgao

ǁKhaubas ministeri, Frans Kapofib ge Namibiab ǁKhaubas ǀHûs sîsenaona ge ǂgan, in ǁguisa ǁgaragu tsî ǂgaoǀkhādi !naka māsen tsî nēs !nâ-ū ǀguitsē !gâi ǂâuhâ sîsenga ra dīǂui sîsenaose !gawaǀîhe. 

“ǁNāsa dīs !nâ-ūts ge, sa ǂan-tsî hō!âs tsî sa sîsenni ǂgarob ǁga kō-oas xa nî ǂgaeǂguihe, hanats nē ǁgaragu tsî dīǀgauga nî ǁnākhaos ka, os nēsa !kharaga!nâgu ǁgūbadi !nâ !gâi!gâ tama isa a !aroma ǁkhā amaga. Nēpas ge ǁnāti ī dîs hîa !ereamxasib nē sîsenni !nâts hâbab tsî tarenats sī!nâ hâs dis ra ǂoaxasa, Sats ge ǁkhaubas mâisats ase ǁnā ǁguisa ǁgaraga nî ǁnâuǀnam tsî ǁnās xa ǂgaeǂguihe, îts ǁnān hîa sats ai, !oabadets nî māse !âubasende ūhâna, ǁîn di ǂhâsigu !nâts !gâi!gâibasensa ūhâsa sa dīb !nâ-ū ǁgau,” tib ge Kapofiba ge mî. 

Kapofib ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ai, Kaiǁkhaes !nâ mâ Osana ǁKhaubas Skoli tawa ge hāǀaro ra ǁkhā-khākhâide a dītoa mâisan ǁkhā-khāǂuisens ǂansa mās ǁâudīb tawa nē gowaǂuisensa ge dī. 

ǁAupexan ge 197 mâisana nē ǁkhāǁkhākhâidi !nâ gere !â, ǁîna xun ge 180 !gâi!gâxase ǂoaxa, 17 noxopa ǂgaoǀkhāsa !hariba sī!nâ tamase, ǀgam mâisan ge a ǂgae-oahe ǂurusib mâsin xa ge !aromahese tsî ǀuniga ǀgamna noxopa ôa!gaodi !nâ hâ ǂkhawadīb ǁhōn ǀkha !gaeǁaresa ūhâse a ǂgae-oahese. 

Ministeri ge ǁhao-aona ge mîba, ǁîb kaise ra dâsa, ǁnāpab nē kurib !nās !aroma !gâi tama tanisens ǂnamipe hâ ǀgaisa ǁhōna !khō!oa tama go hâ i !khais !aroma. 

“Tita ge sado ra ǂgaoǂgao!nâ, î du ǀgapi !harib ai hâ !gâi ǂūsi tanisens tsî sîsenni ǀkha ǀgau hâ ûiǂuiǀgauga aimâi, mâpa ǀguits ka hâ xawe. !Gâi ǂūsi tanisens ge a ǁhôaǀui !gâi!gâba nē ministerisa nî hā-ūbase īs !nâ. !Gâi tanisens sats ra ǁgauǂuis ge !gâi tanisensa ǀhûhâsib hîats ra !oababa xu ra mādawa-am. Sats !gâi ǂûsi tanisensa ra ûiǂui ǂgaeǂgui-aose nî ǂansas kara, on ge ǁnān sats ra ǂgaeǂguina, ǁnā !gâi aiǁgaude ra ûiǂuitsoatsoa tsî ǀams ai hoadu di !gâi!gâb tsî ǀomkhâis ministeris disa ra ǁawoǁawo,” tib ge ge mî. 

Ministeri ge sîsenaona gere ǂgan, in tā ǁî!nāpe khôaǁnâgu î-i nē-e nau-i ǂans tsî ǁkhāsiga xu domdore tsî ǀhû-ǁarebese ǁgūbadi tsî ǀaweǁguigu hîas ministerisa ūhâgu di ǁawoǁawohesa sîsenba.


2021-08-17  Loide Jason

Share on social media