• August 15th, 2020

Katengo ka ECN hakana kufofazwa kikusundwa kibalipolitiki


WINDOKO – Katengo kakabona zaliketisa mwanaha Namibia ili kakazibahala ka ECN, kaize kaka kumalela kwamulao kakuhatisa kalulo yabu 47 yamutomopuso wanaha Namibia, ili yehapeleza babata kuya kwandu yamilao nibababelekela sicaba kuli batuhele litulo zabona pili basika yema mwaliketisa zandu yamilao.

Kopano yebusa  ya Swapo viki yale ne etelezi linyazo zalikopano zalipolitiki hala kutoloka mulao waliketisa. Katengo ka ECN nekaize limembala zalikopano zalipolitiki bababeleka mwaliofeso za sicaba, hamoho cwalo nimwandu yamilao yabubeli, mwatutengo twalikiliti ni litolopo, baswanezi kutuhela misebezi kabubona kasamulaho akuketwa kuli bayeme mwaliofesi zalipolitiki. 

Katengo ka ECN neka nopile kalulo yabu 77 (4) yamulao wakamaiso yaliketisa wabu 5 wasilimo sa 2014 obulela kuli: “Mutu ukona feela kuketwa kuli abe famukoloko wabaipapati haiba mutu yacwalo, waswanela kuli aketwe kuli abe membala wandu yamilao kakulatelela kalulo yamulao wabu 46 (1) (a) wamutomopuso wanaha Namibia. Mulao wabu 46 wamutomupuso ubulela kuli mutu ukona feela kuyema mwaliketisa kakulatelela mulao wabu 47. Katengo ka ECN nekabulezi viki yefelile kuli nekaikopanyize nimacaziba bamulao. “Katengo kaliketisa kalemusa balipolitiki kaufela kuli kauya katoloko yamulao katengo ka ECN katolokile kaswanelo kalulo yamulao wabu 46 ni 47 wamutomopuso wanaha Namibia, nikalulo yabu 77 yamulao waliketisa, kuamana nibabaswanela kuyema mwaliketisa zandu yamilao,” Muinasipula wakatengo kaliketisa Notemba Tjipueja nabulezi mwakalabo yahae kuba liketisa. 

Labutanu neli lona lizazi lamafelelezo lakuli likopano zalipolitiki life mukoloko wamabizo abaipapati mwaliketisa zandu yamilao kulatelela liketisa zakweli yetaha. Hala abao babali mwakazuma kakasina mwaalo hala taba yeo ki Muinasipula Wandu Yabubeli Yamilao Margaret Mensah-Williams, wakopano ya Nudo ili muyemeli mwakatengo katolopo ya Windoko Joseph Kauandenge, muyemeli mwakatengo katolopo ya Rundu Verna Sinimbo, ni muyemeli mwakatengo kasikiliti sa Erongo Hafeni Ndemula. Kauandenge nabulelezi New Era kuli ukaikopanya nikopano yahae kuli bafumane tatululo sakata. Likwambuyu wa Mulao Sacky Shangala naize kuna nishutano hala kuipapata nikusebeza mwaofesi yeñwi. Mi naize likopano likona kuya kwa khuta yebona zaliketisa kuyo utwa hande toloko. Mi naize buiketelo bobuñwi kikuli likopano likona kutalima sinca mulao kuli limembala zandu yamilao yabubeli, tutengo twalikiliti kapa twalitolopo bakone kuyema kuli babe limembala zandu yamilao. 


Kuzeeko Tjitemisa
2019-10-21 07:36:25 | 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...