• June 17th, 2019
Login / Register

Katima, mambo vatunga ganavenye ngesi tagakaza vakagagavere kovatungimo


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Mambo aga vatunga mokupitira melikwamo asi mambo gombunga melikwamo lyepangero modoropa zaKatima Mulilo, nye ngesi kuna kara konyara nomvhura mbali kapi vana hwiliremo vantu ngesi kuna kuza nye vakagagave kovatungimo wovape komeho tupu likasikemo elikwamo lyetwaromo simaliva kehagero mvhura ezi. Mukurona pamberewa mokampani ezi zaNHE, Gisbert Mukulu katente eyi paapa kava kere nosigongi kumwe novakansela odoropa zina, moutano kaupwire. Mukulu katente asi mambo nagengenye 202 vatunga melikwamo eli, ngesi kuna kuza nye vakagagave kovatungimo wovape. Nye erangapeko kwakereko mokukwama nongendeseso dakarapo nye ngesi kuna kumoneka asi ngesi vana umanapo nye. Ano mambo nye aga gakara asi 89 gokupa ava vadimburura asi ruhepo ndi nongedeseso dimwe nare vagagava, kuna hupuko tupu gongandi konyara ntambali ngesi nago tava kagagava nye kwavenyago. Mambo nagenye aga vahepa kugagava nye kwakerepo malirango unene gonombanga detu omu dakere asi kwaliranga unene mokupa vantu ava makongo. Age katente asi kuna kara tupu 26 mowo 106 vahundira makongo yiwo vapulisira kombanga, 13 awo nare vavapa mambo gawo. Mukulu kagwedereko asi udigu wangesi kavaugusirepo unene apa nye kabinete zatokwere mwaNovember asi vahepa kupulisira makongo goyimaliva vape vantu ava age kuna kuyimona asi eyi nayigenderera unene. “ Kutunda tupu mwaNovember, 46 mambo vagapulisira, ano ngesi kunakara melikwamo asi mo28 January tavagagava kwavenyago. Ano aga 35 kuna kundindira tupu nombapira kovarandi vadirete. Eyi yina kumoneka asi nelikwamo eli lyo yimbapira kehagero lyaJanuary tunayimana ano apa nye natukasika kwaFebruary mambo ogo nago twahepa kugagava kovatungimo. Yimo ngoso ana kutanta Mukulu. Nye nampili ngoso, varugani wondango zodoropa zaKatima kapi kavakere noruhafo kombudi ezi morwa mukaro omu vagendesa mambo aga ga NHE. Aw okapi vahere kukwama egano eli vavapere wondango zodoropa apa nye vatamekere kugavera mambo aga. Awo kwavatanterere asi sinzi sovantu vana kupa mambo aga ndi evhu eli awo nare vakara nomambo gawo. Ose twakara novantu wokuvhura kusikisamo yihepwa nayinye, nye aw okapi vana kara nomavango, awo kwakara tupu asi kufutira mambo govantu peke kutunda mo2008, ano vamwe mo2005. Kapi vakara nomavango gavene, awo kwato mambo, nye mberewa zaNHE moRundu kwapa vantu owo mambo ava vakara nare asi nomambo gawo. Yiyo nye tuna kuuyungira asi ose kapi tuna hafa. Nye ngesi tuna wizapo negano asi muntu gumwe evango limwe eyi tuna kumona asi moKatima kapi nayirugana eyi. Ngesi tuna tura etokoro, nye kuna kara nompito nomapuro gomanzi . Vantu vakara moRundu vayidivire asi yinke vana kurugana, yimo ana kutanta Raphaael Liswaniso mukurona pamberewa modoropa zina. “ Vayidivire asi tatugava mambo aga kumwe nokutulisapo udigu melikwamo eli lyokugavera mambo kovantu vetu. Morwa madina kwagageve komberewa omu twavatanterere asi yinke navarugana, nokutanta asi ogu gakara nevango nokutanta asi nkenye gumwe yinke gaweka.Nye awo tavatwikire kugava mavango ndi asi mambo, yiyo nye tuna karere noudigu ngesi, yimo ana kuyizeresa. Ano varugani vaNHE mberewa zaRundu kavakere tavalipopere asi madina ogo vagwana kondango zodoropa kapi vagatulira ntere kapi yina kutanta asi nsene muntu ogo gakara nevhu ndi embo kapi vana kumupa hena ndi asi kapi tavamutara hena eho, ntudi muntu gwangoso kapi vanayinduruka nawa.
New Era Reporter
2018-01-25 10:12:05 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...