• October 25th, 2020

!Ā!khōmai-ao-i ǂgaes ge ǂkhawusa khoena go hui!khoe-am


ǂNŪǂGOAES- ǁÎs di !uru ǁgūbas ǀhûhâsib !nân ­ǁîna hoan xa a ǂkhawusa khoena huis dis ases ge ǂNūǂgoaes di !Ā!khōmai-ao-i ǂGaesa ǀgūǁae sao ra xūna ǁhûiǂuisa ǀhûhâsib ǁ­anin tsî skolǀgôana Covid-19 senters tawa ge ǀkhae: skolsaran, ǂnamn tsî kharobaib xūn tsî ǁgau!nâs !aroma ǂhâbasa huisenūxūna. 
Nē ǂgaes di aiǂnû-aos, Nicoletta Kamahenes ge ge mî, !hūbaib nēsi hoa ǁaegu xab ǁ­îba a ǁgoaǂuixa!nâ sâuǁkhāsib ǁaeb !nâ hâsa tsî i nēs !aroma mâ ǂkhariro ǀgau-i !nâb ka hā xawe huiba nē !gom ǁaeb !nâ kaise a ǁkhoreǁharesa !khaisa. 

“Nausa da nē ǂgaes ǂnamipe ǀoro huib ǀguib ǀkha ǂnôa, xawe da ge ǂgaes mûǂamaoda ase mîǁguiba ge ū, ǂkhawusa skolǀgôana da nî mâxōǀkhā !khaisa,” tis ge ge mî. Kamahenes ge ge mî, mâ xrats hoasa xun ǀgam ǀgôan îbe a ǂkhawusa omaride xu hâna Mina Sachs ǂamskoli tsî Don Bosco ǂam skolhâkha xu a ǁgaumâisa nē ǀkhaeba xu nî domdorese. 

Kamahenes ge ge mî, ǁîn ge N$9 8884 maris ǁkhāsiba ūhâ skolsarana 31skolǀgôana a ǁamaba, ǁnāpan ge !nonana St. 
Matthias ǂam skola xu a ǀarohese. Nau hâ ǀkhaexūn hîa ǁaupexa N$30 000 ai ge ǁamahen ge: ǂnamn, ǁgoe-ailagu, mûǂuidaolapigu, ǂkhawidi, ǁgau!nâs ǂhâbasa ǀhuru-ūxūn tsî ǁgam-i kai xawan tsîna. 

ǀGūǁae ge Nampas xa gere !nurihe, ǂgā-amdi, ais ge aiǂnû-aosa ge mî, nē ǂgaes noxopa 2018ǁî kuriba xu ai!gû garusa ­ǁîs ge ǀhui-ambahe !aromas hîa ǀhûhâsib di ǂkhawusa ǁanina mâxōǀkhās, ǁnān hîa HIV/AIDSa ūhân, kairan, ǂhâsiba ūhâ solǀgôan tsî sîseno ǀguri ǁgûdi tsîn disa ra dīǀoaǀoasa. 
“ǂGaes nēs di mariǁhōn ǂkhanin ge nēsi kō!gâs ǀkha a ǀhawe-ūhe tsî ǁnās ga dītoahe o a mûhe ǁkhā, mâtin marina ge sîsenūhesa,” tis ge ge mî. 
Skolsaran di ǁkhaeǁnâs ǁaxasib tawab ge ǁKharas ǀKharisi ǁgau!nâs Direkteri, Johannes ǀAwebahe ǁHoeseba ge mî, ǀnî ǁgûn nē ǀkhamasa sâuǁkhāsib ǁaeb !nâ ǁkhāba tamasa !gao!gao ǂhâsigu ǁîn omaridi diga mâǀoasa, hîa­ skolsarana ǁamas tsîna !khōǂgā hâna. 

“Skolsaraba ǂgaeǂgās ge ǀgôana ǁnāti ī ǂâiǂhansens, tare-e ta sao ra ǁgoaga nî ǂgaeǂgās disa xu ra !nora!nora tsî ǁî-i khoesisa ra omkhâi,” ti mî tsîb ge ǁHoeseba nē ǂgaesa ǂgaoba xu hâ gangansa ge mā, ǂkhawusa ǀgôaronan skolsarana ge a ǁamaba !khais !aroma. 
ǁKharas ǀkharisi ǂurusib direkters, Sandra !Owoses ge ǁnāpas ǂNūǂgoaes !nâ Covid-19 ǁ­ōs !aroma ǀguri ǀaesen hâ khoena ra ūhâ!gaohe senters di ǀkhaeb !gao, ministeris di ǀons tsî ǀkharib ǁanǂgāsaben !aroma gangansa nē ǂgaesa ge mā. 
 


Steven Klukowski
2020-09-22 09:41:27 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...