• November 18th, 2018
Login / Register

!Khōǀgara ǀgui!nâxasiba tin ge konxres ǁhao-aona ge mîbahe


Selma Ikelas ǀAeǁgams-President Hage Geingob ge ge mî, ǂūsigu a dana !khaisa tsî khoen ai hâ tamasa Swapos !nâ tsîb ge ǁkhā soab ai ǂaitani-aon !nans din tsî ǁanina ge ǂgan in ǁnān hîa danaose ǁhûis khao!gâ nî ǂoaxana ǁîn di !kharaga !harodi !nâ ǂkhâ!nâ. Geingob ge ge mî ǂhâbasa i ge a ǀnûgus nî hâsa Swapo !nans !nâ, xawe ǂuru tsî omkhâi ra ǀnûgus hîa Swapo !nansa noxopa ais ǁga nî ǀgaiǀgaisa.” ǁNāti ī !gâi gagab Swapo !Nans ǀgui!nâxasib dib !nâ da ge ǀnûgus nēs nî !kharu tsî danaona mâi-ai!âhe ǁaeb ai, hoatsama ǀhûhâse danaon !gâb ai mâ, nē ǁhōb ǁîb ai da ra sîsenni khoe-i ai hâ tama xawe ǁguise !gao!gaogu ai hâ amaga,” tib ge !Hūb di ǁÛba ge mî. ǁÎb ge nē ǂgansa 6ǁî konxres Swapo !Nans Sîsenǂuira ǂgaeǂguisa ǁhûis dis hîa ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai ǀAeǁgams !nâ Safari Hotels tawa a ǂnāǁnâs tawa ge mî. ǁÎb ge !aruǀî !nans di ǁanina ge ǂgan in ǁî!nāpen nî ūhâbagu khākhoegusiba khaos ǁga ao tsî Swapo !Nans di !gâiba !oa ais ǁga !khōǁôagu. “Tā da sada !harodi !nâ ǀomkhâisa aimâi xawe Namibiab di ǀonkhâisa aimâi,” tib ge ǀgaisase ǁanina gere gowaǀî. ǁAupexa 700 ǁanin ge nē konxres hîa Sontaxtsēs ai ge !gûǀamsa ge ǁhao!nâ hâ i. Geingob hîa !nans di presidentsis di ǀnûgus !nâ Nahas Angulab tsî Jerry Ekandjob hâkha ǀkha hâb ge ǁnāti ī mî-ain hîa Swapos ge a ǀkhara tsî !aruǀî ǁnā !nans hîa da ge ǂan ī tamasa !aruǀî ti ra mina ge !haraxū. ǁÎb ge ge mî, !hūbaib tsîn ge a ǀkharasa tsî i ǁnā-amaga kaise a ǂhâbasa !khaisa tsîs ǁnā-amaga Swapo !Nans tsîna nē ǀgaugu ai unusen tsî ǁnaetisa ǁgoaǂuidi !hūǁîna ra tsâǀkhāde nî oe-amtsoatsoa tsî ǁnās ǀkha nî ǁawoǁawosa ais ǀkhāb ai hâ tsî khoesi ǀguitikō-o!nâsiga !kham!oas !nâ. “ǁNāpan ge khoena hâ īîǂui rana Swapos ge ge dawa ti. ǁNā khoen !aroma ta ge sao rase ra hui!nâ ǂgao “Swapos ge ǀkharaǀkharasen tama hâ xawe !hūbaib ge, tsî da khaos ai nî xūmaihe ǂgao tama is kara, o da ge satsa tsîna ǁaegu ǀkha nî ǀgui sada dana ǂūsiga !khōǀgara hâse.
New Era Reporter
2017-11-28 09:51:10 11 months ago

Be the first to post a comment...