New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀKhomas ge Covids !khāǁkhaede hōs !aroma a sâo!nâ

ǀKhomas ge Covids !khāǁkhaede hōs !aroma a sâo!nâ

2021-07-13  Loide Jason

ǀKhomas ge Covids !khāǁkhaede hōs !aroma a sâo!nâ

ǂGiǂgōsi ǀawemā-aon ǀKhomas ǀkharib din ge ra mî, ǂgurosan ge ǀnî ǁanǂgāsabena Covid-19 !oagu !khāǁkhaehesa gere îganǀge, xawen ǂgui khoena nēsi !khāǁkhaehesa a māsenxasa. 

ǀAeǁgams !garo!ā ǁhûi!nâǂharis ǀawemā-aob, Piet Adamsi ge ge mî, nēsis hîan !khāǁkhaes soǀôan ǀorosib ǀkha ǂnôas ain ǂauna khoena !khāǁkhaede ra ôasa. 

Ama tsî ǂhanu tama ǂhôan hîa ǂhaitsi !oaba!khaigu ai Covid-19 !khāǁkhaedi ǂnamipe khoen xa ra ǀgoraguhen ge nē !khāǁkhaede tsoatsoasa xu ge !hâumâi tsî kaise ǂause gere ai!gû. 

19 ǀKhūǁkhâb dis ai di ge !khāǁkhaede Namibiab !nâ ge ǂnāǁnâ-ūhe, xawen ge !Hoaǂkhaib ǀams ai 4 620 khoen ǀguina ǂguro !khāǁkhaede ge ū tsî 128 khoena ǁîn di ǀgamǁî !khāǁkhaede !hūb a ǂhabase. 

“Kuinsab ǀaub tsî Mix !garo!ās hâra ge !khō!oa !khāǁkhaes soǀôan ge hoatsama ge toa. ǀNî khoen ge ǀgamǁî !khā-ǁkhaedi tsîna ge ū, naun ǁkhawan ga soǀôana Namibiab !nâ a hā, on nî ūsa !âu hâse,” tib ge Adamsa ge mî.

 Tobias Hainyeko ǁhûi!nâǂharis ǀawemā-aob, Christoph Likuwab, ge ge mî, ǁîb ǁhûi!nâǂharis ge ǂurusib ministeris mâisan xa !khāǁkhaedi !aroma !Khaitsâb nē kurib dib !nâ !nani tsēdi ǁaeba sarihe hâ i, xawen kaise ǀoro !gôab khoen ǀguina ge !khāǁkhaesensa, xaweb ǁîba nēsi kaise khoen hîa ra !khāǁkhae ǂgaon xa sâtamase ra ǁkhamihesa. 

Nēs ge ra ǁgau soǀôan kara hā, on ǂgui khoena nē !nāsa nî !khāǁkhae kaisensa. 

John Pandeni ǁhûi!nâǂharis ǀawemā-aob, John Moondeb ge ge mî, nē ǂharis ǁanǂgāsaben kaise a ǀguixasa, xawes !nubusib soǀôan disa a ǁgoaǂuisa, xaweb ge ǂurusib mâisana xu sîǂkhanisa a !khō!oasa, mî rase in ǁkhawa ǀasa tsēsa mā hîan khoena hā nî !khāǁkhaehesa. 

Nē ǂharis khoen ge khoen ra ǀaesen tsî ǁō ǀgauba ge mû tsî !aob !nâ hâ,” tib ge Moondeba ge mî. 

Samora Machel ǁhûi!nâǂharis ǀawemā-aob, Nestor Kalolab ge ǁîb di ǂkhîo!nâsiba gere gowaǂui, nē ǂharis !nân noxopa ǂauna !gôab khoena !khāǁkhaede ra mā-!oas ǂnamipe. 

“Sida ǁhûi!nâǂharis ge buruxase a kai, xawen ge ǂurusib mâisana !khāǁkhaedi !aroma !nani tsēdi ǁaeba nēpa hâ i, xawen ge 50 khoen ǀguina !khāǁkhaede ge ū,” tib ge ge mî. Moses ǁGaroeb ǁhûi!nâǂharis ǀawemā-aos, Aili Venoyas ge ge mî, ǁnā ǁhûi!nâǂharis !nân noxopa ǂurusib mâisana !khāǁkhaedi !aroma sī tamasa, tsîs ǁîsa a mî ǁoa mâtikō khoen ge ǁhûi!nâǂharis !auga sī a !khāǁkhaesensa. 

Ministeris ǂurusib dis sîsenǂuira direkteri, Ben Nangomb ge ai!â gere ǂoa  wekheb ai ge mî, Covax !nâ-ūn ge hāǀaro ra !khā!khaesoǀôana a ǁamaǂgansa.


2021-07-13  Loide Jason

Share on social media