• June 5th, 2020

ǀKhurub xa !khōhe hâ ǀhûhâsigu ge ǁauna nî !khō!oa.


Steven Klukowski

ǂNŪǂGOAES – Nexus ǁGau!khōs ti ǀon hâ ǂnûiǂgās ge ǁnā ǁanǂgāsaben ǁkharas ǀkharib din hîa ǀkhurub xa ǀgaisase ge tsâǀkhāhena mâxōǀkhās ase dōǂgāsa ǁaun, N$200 000 xa a !nāsa ǁkhāsiba !khōǂgā hâna ge ǁkhaeǁnâba. Nē !gâi!gâ ǁanǂgāsaben ge !Autsawises tsî ǀNomsoros Aiǂoas ǁhûi!nâǂharira di khoena.

ǁKhaeǁnâs nēs ǁaxasib tawas gere !hoa soab ais ge ǁKharas ǀKharisi Mûǂamaos, Lucia Bassonsa ge mî, ǁîs ǀkharib a ǁnā ǀkharigu di ǀgui hîa !hūb !nâ ǀgaisase ǀkhurub xa tsâǀkhāhe hâgu disa. !Autsawises tsî ǀNomsoros hâra ge ǀgam ǁhûi!nâǂharira hîa a kai tsî ǂhabase ǂapaǂoa hâ ǀgoraǂgāba ūhâra,” tis ge Bassonsa ge mî. ǁKhātis ge Nexus ǂharuguba kai gangansa ge mā, nē ǀgam ǁhûi!nâǂharirab ge nē ǀkhaeb ǁaun diba xu nî domdorese a ǂan!gâ !khais !aroma. “Sida ge ǀkharib ase kaise ra !gôa!gâ ǂâihōhes sida ǂkhawusa khoen dis !aroma tsî ra ǂgom!gâ nēs tsoatsoas ǀguisa isa, ǂauna !kharaga huigu nî saose,” tis ge ǀkharisi mûǂamaosa ge mî. ǁÎs ge ǁkharas ǀkharib di ǂharugu-aona ge ǂgan in nēi aiǁgausa sao tsî ǂhanuba mâxōǀkhā, ǁîb ǁgūtsâdi ǀgâsiba ǀariǂuis didi !nâ. ǁKhā ǁaxasib tawab ge ǀkharas ǀkharisi ǀawemā!nans aiǂnû-aob, Jan Scholtza ge mî, ǁîb ge Nexus ǂharugub ge ǁîb berosa ǀgūǀkhā tsî a ǂgan îb ǀgam ǁhûi!nâǂharira ǁgaumâi hîa nēti ī huiba nî !khō!oara, ob ge ǀgui îganǀge-i tsîn ose !Autsawises tsî ǀNomsoros Aiǂoas ǁhûi!nâǂharis hâra a mā!kharusa. Aiǂnû-aota ase, ta ge ǂgurose ǀkharib xa nî ǂâi ti ǁhûi!nâǂharis ai!â,” tib ge gere ǁgui!ā. Hanan !goaxa ǁaeb !nâ huiga nî !khō!oas kara, on ge nau ǁhûi!nâǂharidi xas tsîna nî ǂâi. Nē ǀkhaebab ge ǀNomsoros Aiǂoas ǁHûi!nâǂharis soas !nâ gere !khō!oa ǁaeb aib ge Dennis Coetzeeb, ǁhûi!nâǂharis ǀawemā-aoba ge mî, nē huib !nân ǁkhāti ǁnāti ī ǁanǂgāsaben hîa ǀnaib ǂhanuba ūhâ ǀkhurub huib proxramgu !nâ !amǂgāsa tamana nî domdoresa. 

ǁÎb ge Nexus ǂnûǁkhaeba-aoba ge mîba, ǁîb tsî David Booisi, !Autsawises ǁhûi!nâǂharis ǀawemā-aob hâkha nî ǁawoǁawosa in nē ǁauna ǁnān hîa a ǂhâ hâna !oa ǂhanuse sī. Timo Kalongob Nexus direktern di ǀguib ge ge mî, ǁîn !aromas nēsa kaise a ǀō-aisa !khaisa 13 704 ǁaudōga ǂhâsib !nâ hâ ǀhûhâsigu khoena huis !aroma māsa. 


New Era Reporter
2020-03-31 09:02:48 | 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...