• January 21st, 2020

ǂKhuwixa shibindi tsēdi ge ra toa


Sîsena-i xa xoahe hâ

ǀAEǁGAMS – ǀAeǁgams !Ā!khōmais Senior Superintendenti Gerry Shikeshob ge ge mî, ǁnā shibindi hîa !nākorobe ǂkhuwib !aroma ra !nurihe tsî !khâikhomde !khō!oadi, ǁîdi di !ā!khōmais ǁgaragu ai dīǀoaǀoas sertifikatgu ǁkhawa ǀasaǀasa kaibahe tidesa. “ǀGuis khami i shibin-i tsîn ge !ā!khōmais ǁgaragu ai dīǀoaǀoas sertifikati ose ǂharugu ǁkhā tide, hana-i ǂauxûiba ǁamaxūs mā-ams lesensisa ka ūhâs tsîna,”tib ge Shikeshoba ge mî. “Kaise gu ge ǂhanuga nēs ǂnamipe a !gāsa, hanats nî !gâi aǁgausa ūhâ tamase ǂanhes karao, ots ge hō ǁkhā tide sertifikata tsî nēs xa ra !aromahese ǂharugu tide tsî ǁnās xōǀkhā noxopa N$1 000 ǁkharaba nî ǁgui-aihe.”Shikeshob ge ǂoago wekheb !nâ !ā!khōmais ǁgaragu xa gere !hoaǂam ǁnāpab ge Operation Kalahari Deserts di hakaǁî !harosa ǂhanusise ǀAeǁgams !nâ gere ǂanǂan ǁaeb ai. Shikeshob gere mîs ge ǁîn ǂkhuwib !gomsiba ǀgaisase ra hō!âsa tsîb ge ǁîba shibindi ǀhonkhoena !khâikhom tsî ge mî, ǁnāpan ǀhapixasen nî hōhes kara o, ǀgamǁî !ē-e hō tidesa. ǁÎb ge ge mî, ǂharugu-aon shibindi ân ǀkha ǀgaisa ǂkhuwiba ra !aroma tsî di !ā!khōmais berode korosa xu disis kōse hâ ǂkhîo!nâsib !gaesende ǁanǂgāsabena xu tsēkorobe ra !khō!oasa. Shikeshob ge ge mî, ǂkhuwib ǀguri hâse a gowaǀîhe ǁoasa ǁnāpan shibindi !nâ ās ǁhōn tsîna hâ amaga. “ǀGamǁî mâsib danasa ra ǀhōǂuib ge ǁamaxū!nāsa, aiǁgause-i ge khoe-e ǀnai ǀhoro hâ, mâhō ǁoa tamas ka i o !hoa ǁoas tsîna ise, xawe-i ǁî-e noxopa ǀguiba daob !aroma ra ǁama ots ge ra mā. Nēti ī ­ǁamaxū!nās ge ra ǁkharabahe N$500,” tib ge Shikeshoba gere !khâikhom. ǀAeǁgams !ā!khōmais noxopa ǂnôa-ū tsûadanab ge kurin !naka hâ ǀgôan di āba, ǁnāpab Senior Superitendenti Adam Eiseba ǀhoro hâse !naris tsî !gâu!nā hâ!â ǀnūb ǀkha !gūmas di ǂhanuo!nâsiba gere ǀgomǀgom!gao hîa. Eiseb gere mîs ge ǂauna ǀnū!gû-aon ra ǀhoro hâse !gangu !nâ kalaharis mâisan xa ǀhao-ūhe tsî ǁgâudi tawa !norasase oasī-ūhesa. Eiseb ge a mîs ge, hanan ǀnū!gû-aona nē tanisenǀgaub ǀkha ǁîn ûigu tsî nau daob sîsenū-aon ûiga ǁkhōǁkhōsasib !nâ nî mâis kara, os nēsa a !ûǂam ǁkhāsa. 


Staff Reporter
2019-10-29 07:59:44 | 2 months ago

Be the first to post a comment...