New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Komitiye zokukambadara asi vagusemo Fumu Mbambo moyirugana zina kara

Komitiye zokukambadara asi vagusemo Fumu Mbambo moyirugana zina kara

2018-11-15  John Muyamba

Komitiye zokukambadara asi vagusemo Fumu Mbambo moyirugana zina kara
Top of a Page

RUNDU - Komitiye zovambukuhu ezi vatulisapo kutameka tupu mvhura ezi mokwedi kwaJanuary, vana hara asi vagusemo Fumu Mbambo mouhompa morwa asi age kapi ana kusikisamo yirugana yendi ntani kupitakanena ngesi vana parapo asi hompa ogu gahepa kutundamo. Awo pwanare kwatente asi vana hage egano eli lyokugusamo hompa, nye ngesi kuna kumoneka asi vana katengura hena vatameke kutwikira negano lyangoso asi Mbambo atundemo. Komitiye kazikere nomahoroworo gena avatumbura asi referendum, kuninka tupu asi yii ndi hawe, vambukuhu kavahorowere. Wokusika ko 2705 kapi vana hara Mbambo, ano ava 222 awo velike vana hara asi Mbambo atwikire. Mazwi gane kaga kere gokuzonauka.

Eyi kuna kumoneka asi vambuhuku kapi vana hara asi okare fumu gwawo, yimo ngoso zina kutanta mbapira ezi ana sayina munasipundi gokomitiye ozo, ogu ana kuzigendesa Casius Mukena. Yipo nye asi mbapira ezi kuna kukutantera asi ove kutunda nayina kapisi Hompa govambuhu, yimo ngoso zina kutanta mbapira. Ose katutumine mbapira ezi kwaMbambo yimo ana kutanta ngoso Mukena, kosayitunga zaNew Era. Esimbi, foromani kurona age hena gumwe gahuguvara Mbambo, Erwin Discho, kapatanene asi mbapira zangoso simpe kapi zina kasika mombara. “ ame mombara nakutunda apa nakuuyuhunga ngesi, hompa simpe kapi ana gwana mbapira zangoso,ose nagtulimburura morwa dogoro ngesi ose kwato eyi tuna diva yimo ana kutanta Discho. Sayitunga zaNew Era ngesi rwautatu vana kurugana malikwamo gangesi mokuhorowora hompa, mokwedi kwa june 5, 1999 yokufana ngoso kwahorokere, omu vantu wokusika ko 2250 vatungimo mombukuhu kapi vahere hompa, ano ava 101 yiwo velike vamuhere. Makura nonkambadaro od okapi dazire moyirugana. Mwa July 1999, 3647 vantu ow okapi hena vahere Mbambo, akare kompangera, ano ava 129 kwamuhere apangere. Nye age gatwikilire ngorooro kupangera nampili ngomu vamuhorowere asi atundemo.


2018-11-15  John Muyamba

Share on social media
Bottom of a page