• July 17th, 2019
Login / Register

Koro xūn SMEdi nî 2018 !aroma ǂâi!gân


Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams-First National Marisâuǂgaes (FNB) di danab, ǂKhari-tsî-ǁAeguǀnōb ǂharugub !âb dib, Sam Ikelab ge ra mî “ ǂKhari ǂharugun’ di !gâi!gâb kai ǁgui-ais ase ge hāsa nau ǀkhāb ais mûmûsa ǀomkhâisa !hūb sâuǁkhāsib !nâ hoa!nâ-aixase a ǀkhai hîa. Ī a !khais ge mā ǁgoaǂuis hoas ǀasa !ēs !aroma daosa ra ǀhui-amsa, tsî da ge sada Namibiab !nās !aroma a !âi!gâ ǂKhari-tsî-ǁAeguǀnōb ǂharugub !âb omkhâisens !nâ ra ǁguiri.” Ikelab ge sao rana nē ǀasa kurib di tsoatsoas ai ǂharugu-aon ǀkha ra ǀgoragu ǂgao ǁîn ǂharuguga ǀomkhâi kais !aroma: • Texnoloxib sâuǁkhāsib ge nēsi ǁaegub ǂharugu!âb diba ra ǁgoeǂam hoa !hūbaisise. ǁAma-aon tsî ǂharugu-aon tsîn ge !nāsa ǀammi âna kaise !noesase texnoloxib ǂharugub ǀgauba !oa ra unusen tsî ­ǁnāpa-ū ǂâuǀoasasib !nâ ǂharugub, ǂansa goragus tsî hōs tsîn di !gâiba ra ǀamma. Nē texnoloxib ǀkhāb aits sa ǂharuguba nî dawa ǂgaos kara tsî nî ǀū mâtits nî tsoatsoasas kara, o sa ǁama-aona !gâ ǂōrisase taren xan a !gâibahe sa ǂharugub !nâs tsî sats tawa a ǀkhai ǁkhoregu ân ǁga, ots ge daoǁgauba ǂhanuse nî hō. • Tā sâuǁkhāsiba xu xū-e !âubasen hâse ǂnû. Namibiab Sâuǁkhāsib aimûǀgarus ge 2.5% di ǀomkhâis ai ǀgui hâ tsîs ge nēsa ra ǂâibasen ǂKhari-tsî-ǁAeguǀnōb ǂharugub ǀhonkhoen hoan xa !nāǂamsase nî sîsensa ǀomkhâisa hōs !aroma. Sa ǂâis ge ǀnûgus ai nî hâ, !kharagasiba sa ǂharugub !nâ ǂgâxa-ū tsî nauna xu !kharagas !aroma. Nēs ǀkhats ge sa ǁ­ama-aona noxopa !khōǀgara tsî ǀasana ǂgaehā ǁ­khā. • ǀOasase sîsenū sa marisâuǂgaesa tsî sîsenǁareba ǂhabase ­îs ǀkha ūhâ. Marisâuǂgaedi ge kai ­ǁaeba ra ǁguiri ǂharugu-aon di ǂhâsiga ǁnâu!ā tsî huiba mās ǂnamipe, marisises ǀguis ose, xawe nau !kharaga omkhâisens !harigu ais tsîna. Tā sa !gaeǁares marisâuǂgaes ǀkhats ūhâsa marisa ǂgaes tsî ǁguiris ai ǀgui ūhâ xawe hâ a mario!nâ !oabadi tsîna ǀoasase sîsenū. • ‘ǂÂi !hūb !nâ, xawe Dībab Hoa !Hūbaisise hâ’. Aiǁgauseb ge sa ǂharuguba Namibiab !nâ hâ, xawes tā sats mâpa hâsa sa ǁgawoga khoraǂuisa !hâumâi. Hâ a īǁkhāsiga sîsenū î sa ǂharuguba Namibiab !hūǀgoras !auga ǂoa-ū. • ǂGōsen kaise ǂam ǂganǀgaugu !harib ai ǀgui nî ǂharuguse īsa. Sâuǁkhāsib mâsib ge ra ǁgari ǁama-aon ra ǂâuǀoasa ǁkhāsiba ūhâ xūn, gaxu ûiǁaeba nî hâna ôa tsî mātaresa a māsenxana, xuige tā ǁnā!nôa ǁama-aon âtsa ǂoa!nâ.
New Era Reporter
2018-01-31 10:18:43 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...