New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kuneneb ǁkhōǁkhōsa ǀkhurub mâsib ge … gaxuse nî !khōǀgara nî ǀkhurub huiba ra ǂgaoǀkhā

Kuneneb ǁkhōǁkhōsa ǀkhurub mâsib ge … gaxuse nî !khōǀgara nî ǀkhurub huiba ra ǂgaoǀkhā

2023-03-28  Loide Jason

Kuneneb ǁkhōǁkhōsa ǀkhurub mâsib ge … gaxuse nî !khōǀgara nî ǀkhurub huiba ra ǂgaoǀkhā

OKONGUATIS - ǀNanub hîa ǀnî !âgu !nâ ǀgui gere ǀapib khao!gâs ge Kunene ǀkharisi ǂgaeǂguisa ra ǂgaoǀkhā, !naua!noexaseb ǂhanuba ǀkhurub huib ǂûn ǀkha nē tsâǀkhāhe hâ ǀhûhâsiga a !khoe-am !khaisa, ǁîn ra !ao khoen tsî ǁîn di ûitsamaxūn ûigu ǂoa!nâs nî hâsa amaga. Ai!gûra ǀkhurub mâsib ge !gâi tama sîsenǂuiba khoen tsî barden ai nē kharib !nâ ūhâ tsî ǁnās xa ra !aromahese khoen tsēkorobe ûiga khao-oa kai hâ, ǁnā-amagan ge ǁanǂgāsabena nēsi ǂhanub ai ra hui-ôa, ǂûxūn tsî barden ǂûn ǀkha huihesa ǂhâbasa tama ûiga ǂoa!nâsa ǁkhaes ase. Ai!â gere ǂoa wekheb aib ge ǀkharisi mûǂamaob, Marius Sheyaba ǀnî ǂgiǂgosimâisan xa ǁnūhe hâse tsî !kharaga !âǀhuru-aon ǀkha ǀhao hâse !nariǂoade !kharaga !âgu Kuneneb digu ǀkha ge ūhâ i, ǂhanub !oabade ǁanǂgāsaben tawa sī-ūs di !aromas ǀkha. 

Nē saris !nâb ge ǀnain ǁîna a ǂan mâsib ǀkhurub dib di îbe ǁkhōǁkhōsasis ge a !gāsa !khaisa. 

ǀKharisi ǂgiǂgoso ǀawemā-aob, !Naniǀaus ǁhûi!nâǂharis dib, Hendrik Gaobaeb ge sari-aona gere mîba, ǁîn ǀkharib !nân kaise ǀoro ǀnanuba nē kurib di tsoatsoasa xu !khō!oa hâ tsîn ǂgari-aona !aob !nâ hâ nē hû kurigu ǁaeba ai!gûgaru ǀkhurub mâsib ǂnamipe !khaisa. 

“ǀNî !âgu hîab ge ǀkhariba nē kurib !nâ !gâi ǀnanuba a !khō!oagu!nâgu ge ǀaeǂhuwiba ge hō!â, !gōsase, Kuneneb !khawagas, Khorixas, Kamanjab tsî Outjob hâga. 

Kuneneb ǀawas di ǀnî !âgu, !Naniǀaus, Epupas, Opuwos !Garo!ā tsî Kai!ā ǁhûi!nâǂharidi ge kaise ǀorose ge ǀapihe tsîn ge nē ǁanǂgāsabena !aob !nâ hâ, ǀkhurub di huib ǂûn ǀgoraǂuis ǀKhūǁkhâb 2023 ǀams ai ra !gûǀam tin go ǁnâu o,” tib ge ǁîba New Eraba ge mîba. 

ǀKharisi aiǂnû-aob ge ǂGuro Ministers Beros ǁga sîǂkhanisa ge xoa, nē mâsiba ǁgui!ā tsîn ǂhanuba ra ǂgan!nâsa in ǀkhurub huib mâxōkhās ǂûn ǀgoraǂuis proxrammi ǀkha noxopa ai!gû nē ǀkharib !aroma. 

Okanguatis di ǂnûsa ge ǁhao!nâ hâ i ǂgari-aon ge gere mî, ǁîn ra !âubasensa !oab nē kurib di ǀkhuruba !kharu ge hû kuriga di !gomma tsâsa nî ǁgoeǂamsa, nausab ǀnanu ǁaeba noxopa !kharu tama, xawen ge ǂauna ǂgari-aona ǀnai !khaeba ra mû. 

Kakurukaze !Hao!nāsi ǂGaeǂguis di Karungojo Muhenjeb ge ge mî, ǁîb ǀhûhâsigu !nâs tsînab ǀkhurub di mâsiba ǀkharaǀkharasi-e ǁgau tama, ǀnanub ge kaise ǂkhawusase a ǁnā amaga. 

!Nāsa ǁkhaegu ge ge ǂnâ tsîs ge nēsa ǂhanub ǀasa ǁgamamde nî khao !khaisa ra ǂgaoǀkhā,” tib ge gere ǁgui!ā. Otjiurungu !Hao!nāsi ǂGaeǂguis Danakhoeb, Matheus Ruhozub tsî Namidaman !Hao!nāsi ǂGaeǂguis di Jeremoia Gaobaeb tsîkha tsîn ge kurisan di ǂâiǂhansendi tsî mîǂgāga gere !khō!gâ. 


2023-03-28  Loide Jason

Share on social media