• June 7th, 2020

Kutaleleza mapurojekiti kuzamaya hande mwa Zambezi – Sampofu


Aron Mushaukwa Katima Mulilo – Mubusisi wa Sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu uli sikiliti si inzi mwanzila yeswanela hala kutaleleza mapurojekiti, nihakubonala kuli kuna nimatata amasheleñi ateselize likalulo kaufela mwakukutiseza sifumu hala lifasi lote. Naize nihakuna nilisebeliso zelikani sikiliti sisweli kutaleleza hande hala tibelelo ya sicaba. Sampofu nabulezi zeo kanako ya manzwi ahae hala mayemo asikiliti viki yefelile. Naize mapurojekiti anaha ashelashelana sali fakaufi nikufela. Hala litaba zende, neli kufela kwa maofesi ababeleki bakatengo kasikiliti, kuyahiwa kwaofesi ya sipokola kwa Sangwali, kuyahiwa kwa makilasi ainelezi kwa sikolo sa Mpukano, hamoho cwalo nitundululo yamiyaho yesupile sikolo ni sikolo kwa Muzii ni Sesheke. Naize sicaba mwa libaka zamatakanyani nibona neba bile nikabelo kakuli masheleñi afitelela lule nasebelize mwamapurojekiti amwaminzi, naekelize kuli sikiliti nesi isize tulimbalimba hala mungendenge wakuisa tulimbalimba mwalibaka zamatakanyani. “Masheleñi afitelela bolule bababeli nasebelize mwakuyaha tulimbalimba twamayemo sakata totufita fa 180, mi netufilwe sicaba mwalibaka zamatakanyani. Mulelo wakutisa zeo kikubata kufelisa taba yakusiyasiya mutabani, hamoho cwalo nikumbweshafaza makete asicaba nikusileleza silalanda,” nekubulezi Sampofu. Mwalilimo zakwamulaho nekubonahala kuba nicincehonyana kwalineku la makete mwa sikiliti, kono nahatelezi kuli taba yeo ikatatululwa kakuli Sipatela sa Katima Mulilo sika huliswa kuba sipatela sa sikiliti. Lipatelanyana zeshelashelana nelihulisizwe kuli likone kutusa sicaba kakutalelela. Nabulezi kuli sipatelanyana sa Kayenda mwa silalanda sa Sibbinda sesibato fela, kisisupo sakuli sikiliti siliba mwalineku sakata hala kumbweshafaza makete. “Sipatelanyana se sikatusa sicaba sesili bukaufi bane bazamayanga misipili yemitelele kuyobata likalafo,” nabulezi. Naize nihakuna nilitulo zebonahala sikiliti sisa talimani nimatata amañata. “Kuna nikutokwa misebezi hala babanca koku pahami hahulu ili base bafetuhile macakolwa nibasebelisi balino zekona. Matata amañwi kikupahama kwa katowati ka HIV/AIDS, kuzuma isi kamulao hamoho cwalo nikutuba mandu lisweli kupahama mwa sikiliti sa Zambezi,” nabulezi hala litaba zalikayamana.
New Era Reporter
2018-06-04 10:35:01 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...