• July 17th, 2019
Login / Register

Kutura vanona wontambo zokuhova mononkondwa kuna kuyihanesa momunene


John Muyamba Rundu-Vakurona momukunda Kavango zoutokero kavavapere magano asi vahepa kutjangesa vana vawo ava vana gwanesa nomvhura ntazimwe ngesi paapa kwahana zere, kerongo mvhura ozo, morwa mahundiro nokulitjangesa kuna kara komawokowoko ntani erongo nye lyoprimere. Mukurona gerongo momukunda Kavango zoutokero, Teopolina Hamutumwa, novanamberewa vendi momukunda kavakere nelikwamo monomukunda omu kavahundilire vakondi asi vatjangese vana vawo montambo ndunge zokuhova nosiruwo. Elikwamo eli kalitamekere moune kaupwire kumwe nokukahaga moutano nye mbunga kazi kere mononzira tazilikida nomonomuknda valikide nokupa vantu mukumo asi vatjangese vana vawo, omu kava vahundilire asi vakatuke vakaturemo ehundiro lyovana vawo wontambo zokuhova. Mbudi zaHamutumwa sokuhanesa elitjangeso simpe kazikere nye koNBC, Radio wato omu gavatanterere vapurakeni asi vakatjangese vana vawo konosure. Elitjangeso lyovanonagona wontambo zokuhova kwatameke mokwedi kwaPembagona 1, kumwe nokukahaga mwaPembankuru. Elikido eli kavakere nalyo mononzira lyokugava kovantu asi yinke yina kuhoroka yipo vakondi vadive asi siruwo sina siki sokutjangesa vana vawa ngesi elitjangeso lina tameke. MwaPembagona dogoro mwaSindimba vakurona ngoso tavagwana nye nombapira dina kulikida munwendi vana mutambura ndi ngapi, mokukwama mwaHamutumua. Mokukwama Hamutumua, katente asi aw okapi vana hara asi dogoro mokwedi kwaMurongagona ntani vana kumona vakurona asi kunakukapaparera vana vawo mavango eyi yina kara asi siruwo oso ngano nosure nare dina tameke nokuronga, kapi vana hara ezonagwiso lyangoso. Nsene tutameka ngesi kapi yina kumoneka asi kuvhura hena tukatjangese vana vetu mwaMurongagona, vakondi vahepa kutjangesa vanona vawo ngesi, yimo ana kutanta. Hamutumua nombunga zendi kavadiworokesere vakondi asi vahepa kureta vanona wokuremana ntani vakara asi vana pumbwa ekeverero lyewa mokuyavatjangesa morwa siruwo nasinye awo kuvasiga momambo. Pausili ose kuvhura kugwanena evango varongwa vangoso Kavango zoutokero mukunda gomupe, kwakara novantu woruhepo yipo asi tunahepa vanona mononkondwa rongero detu nampili ngomu dakara asi ado kwalihana. Hamutumua yimo katanterere sayitunga zNew Era, apa kava mupuragerere, nokutanta asi udigu vana kumona momukunda gwawo kuna kara asi vantu vatungamo sinzi sawo kwavaninkiliramo makura elitjngeso kwankenye sure kukara lyahana udumba, eyi ayininkisa asi posiruwo simwe awo kuvapakerera morwa kapi vana kusikamo nye kukwama erongo ngano kapisi yizo ngendeseso zonga ozo. Sinzi sonosure, kwakara asi nonunu, pwarumwe kuvhura ogwane asi monkondwa kwakaramo tupu vanona murongo navavali ntani kwakara tupu nomurongwa gumwe tupu. Morwa kupira ndi usesu wovanona mitili gumwe kuronga nye ntambo zokuhova, zauvali, nezizautatu omu nadipakerera monkondwa zimwe tupu. Yimo ana kutanta ngoso. Nsene asi vakondi vareta vana vawo navenye kosure, ose ngano natukayipandura,morwa udigu tuna kara nawo asi vanona vasesu mononkondwa rongero eyi kuhoroka unene nosure doponze zodoropa. Kwato mukurona vana kundindira asi akafute kenyangeso, vakondi vahepa kuza kwankenye sure vakatjangese vanona vawo mawokowoko, ntani nombudi dokuhamena kelitjangeso kuvhura kuligwana konosure nadinye, konomberewa, ntani kovatareli nosure ntani ose yimbapira yinzi tuna hanesa panakara malikwamo nagenye ntani napa tuna kugenda ngesi simpe kunakuvapa yimbapira eyi navavhura kukaresa vakalitarerepo vene. Yimo ngoso ana kuhagekesa mbudi zendi.
New Era Reporter
2017-10-05 10:27:58 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...