• July 21st, 2019
Login / Register

Kwato varandi womambo aga tuna kutunga gombiliha


Nuusita Ashipala Oshakati-Mambo ganavenye ngesi kuna kara asi kwato vatungimo ndi asi varandi morwa kwato vana kara asi vaguse mambo aga,kuna kumoneka asi mavango gamwe aga vatunga mambo age nombanga kapi dina kuyimona asi vahehede epulisiro komurandi agwane simaliva. Sophia Shaningwa, ogu ana kara asi ministera gonodoropa ntani ekuliko konomukunda doponze zodoropa ntani hena hamutjanga ntoni gombunga zaSWAPO,kageve mbudi ezi ana dimburura paapa kakageve nokutura yirugana yitameke yokudika mambo200 modoropa zaOshakati moune ou kaupwireko. “ Nayina apa nina kuuyunga ngesi, ame nani patakana morwa kuna kara nomambo aga gana pili varandi ngesi.” Ame kuna hara asi mambo gangesi ngano nare ganazi kovarandi nye ngesi simpe nago nakara kwato eyi nani vhura kuruganako. Yimo ana kutanta ngoso Shaningwa.  National Housing Enterprise (NHE) ngesi kuna kuza vakatunge mambo 200 omu vana kulivatera kumwe nonokampani dopaumwene. Ministera gahundilire owo vana kugatunga vatunge mambo gmbili nampili kuhagera nye po 500,000 yigurumuke. Kumwe nokugwadako asi noekonomi lyetu eli lina pilire kuwapa, vatungi mambo vahepa kuyidiva asi vantu kapi vana kara noyimaliva makura yipo nakumuhundira asi mwahepa kutunga mambo aga navavhura kuranda vantu vetu ntani kukwama moomu yina kuvapulisira. Morwa opo hansa yipo natuvhura ose kuranda embo. Ose kapi twahara kukalikumbagera nyamwetu, asi vantu vetu kuna kara vantu wokuvhura kuranda mambo kutameka 500,000 yikanduke dogoro komiiyuna ngoso. Vantu vetu mokukuyunga usili, kapi vana kara noyimaliva yangoso ndi yokuhura opo, yimo ana kutanta Shaningwa. Ministera simpe kahundilire NHE asi vahepa kurugana makona kono asi gene aga mambo vana kutunga navagwana varandi ndi? Kapisi kutunga tupu nepu tomutungu. Ntani mbanga nazo zahepa kudiva asi vagwanenimo mauwa vaava vana kugwana yimaliva yoyisesu. Age simpe katente asi wokugwana nonzambi dononsesu nawo vahepa kugwana mauwa aga gokugwana mambo ndi mukuli gopasimaliva. Ogu kakere nage muuyungi posilika sangesi, nguuru gomukunda Oshana, Clemens Kashuupulwa nokutanta asi siruwo sokutunga mambo kuna wiza posiruwo sosiwa morwa doropa zaOshakati kuna kara nompumbwe zomambo. Kashuupulwa kahundilire ndango zodoropa zaOshakati asi vahepa kugava evhu eli vanawapukurura vatungepo mambo gaNHE, yipo asi nkenye mutungimo gahepa kukara nembo lina wapa.
New Era Reporter
2018-02-01 09:40:56 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...