• July 16th, 2019
Login / Register

Letshego Namibias mariǁhōn ge N$1,9 biljuns ai mâ


Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams-Direktern Letshego Holdings Namibia Limiteds (Letshego Namibia) ge go ǂanǂan !gâi!gâxa hōdawas hîa ǀhûhâsiba ǁguiri-aose ǂgâxa-ūsa xu a !huisa. Nē ǁguiri ǂgaoǂgao!nâs hîa IPO ti ǀgui ge ǂansa is ǂoago wekheb di Denstaxtsēs ai gere !gûǀam tsî 3,600 xa !nāsa !hūǁîna ǁguiri-aose ge ǂgae ǂganamsendi ge !gâi!gâxa ise. ǁGuiridi ge ǀhaob ai N$182 miljuns ai ge mâ nē haka wekhegu di hōhō!nâs khao!gâ. Hûhâsigu ­ǁanin tsî ǂnûiǂgādi !auga gere ǁguiri khoen ge N$40 miljunsa ge ǁguiri tsî !au ra N$142 miljuns ge kai ǂnûiǂgāde xu ge hā. Post Listings, Letshego Holding Limiteds di ǁîs hoadi xa kai ǁguirisa dī hâs Letshego Namibias !nâs di persentaisi ǁguiris ge ai!âs ge ūhâ i 85%ga xu 79%gu kōse nî ǁgôaxa. ǂHanusi xoamâis Letshego Namibias dis Namibian Stock Exchanges (NSX) ais ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai ge hâ. NXS ais ge Letshego Namibiasa N$1.9 biljuns ai ge mâ i. Nē ǀgapi !harosa sī!nâs Letshego Namibias di ǀomkhâis ais ge Danaǂui ra mâisas, Ester Kalisa ge mî, “Sida sîsenaon ge ǀhaob ai Namibiab a ǂhabase 7 000 kilometerga 13 ǀkhariga !khōǂgā hâse ge !nari nē ǀō-aisa ǁguiris ǂnamipe !hūǁîna ǂgaoǂgao!nâs !aroma. Letshego Namibiasa NXS ai !naos ge sida di ǁgūbasa sī!nâs ase ge ī !hūǁîna !âǀhuru-aose ūhâs disa tsî nēs xōǀkhā sida ǁguiǂams ǂhanuba !kharese !gû!oas 2030 mûǂuib dis ai!â !gôab !hūǁî ǁguiri-aon diba ūkhâis disa.” Letshego Namibias di ǀō-aisa ǁgui-ri ǁkhauǂuis ge ‘Ekwafo Letu’ ti gere ǀonǂgaihe hîa’ǂkhâ!nâ’ ti ra ǂâibasensa. Nē ǀons ge Letshego ǁGuiridi ǂgaiǂams ǀkha ǁaupexa ǁkhāǂâibasensa ūhâ hîa mîmais tsî ǁguiǂgāsensa hoa 11 ǁguiridi Arikab ǂhabase hâde ra māse. 75 000 Khoen ge a ǁāǁāsa ǂansa ūhâs tsî marisi ǁguiridi !harib tsî mâtin nē ǂansa naun ǀkha a ǀgoragu ǁkhās tsîna. Kalis ge ǁawoǁawosa gem ā, Letshego Namibias nî ai!gûsa ǁkhāǁkhākhâisa ǁ­îs Namibiab !hūǁîna, ǂansa mās !nâ-ū tsî ǀgaiǀgaisa ǁîn di marisi !harib ǂans tsî ǁkhāsiba.
New Era Reporter
2017-10-03 10:36:22 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...