• September 24th, 2020

Likolo likaswana likwalula kapili


WINDOKO – Tutengo twa liluko la tuto tulumelelani kuli baituti babali mwa litopa zabutokwa sihulu mwa sitopa sa 11 ni 12 balukela kukala lituto la 3 Mbuwana. Kalulo yeo ika balumelela kuli bafeze lituto zabona zasilimo la 18 Ñulule unumwaha. Muuso nozibahalize kuli likolo kaufela lika kwalula la 3 Muyana, ili mwakalulo ya bune ya Covid-19. Kono tutengo totu yemela maticele tukupile liluko la tuto kuli baituti balitopa za 11 ni 12 baba libelezwi kuñola litatubo kuzwelela kwanda likiliti bakale lituto zabona. Katengo ka Nantu ni TUN kaufela neba lumelelani kuli litopa zabutokwa likwalule kweli yetaha kufita kuli lilyehe. 

Manzwi awo aswana ni manzwi ayo neli likwambuyu wa liluko la tuto Katrina Hanse-Himarwa yana ize sihulu baituti ba sitopa sa 11 ni 12 bakale lituto zabona. Tutengo totu yemela maticele netu lumelelani kuli litopa zeñwi likalise lituto mwahala kweli ya Sikulu ni Muyana. Muñoli yomuhulu wa katengo ka Nantu Loide Shaanika naize nebanze ba ambolisana ni liluko kuli batalime buiketelo bwa bubeli kuli lituto likalise mwakweli ya Mbuwana ni Muyana. “Kono katengo kapatehile kukandekisana ni bazamaisi balikolo mwalikiliti kaufela kubona kuli kueziwa cwañi, banze bamamela kuka uhanya makilasi ana ni baituti babañata,” Shaanika nabulezi.

Muñoli yomuhulu wa katengo ka TUN Mahongora Kavihua nabulezi kuli hakukonahali kuambuka pumulo ya Ñulule, kacwalo kuicinca isaho kutata. “Lipumulo za mwa mbumbi ili zeli mwakweli ya Ñulule mwa Namibia lizamaelela litaba zeswanasina njimo ni kulisa limunanu,” nabulezi.  Naize buiketelo bwa pili bwa bubeli ni bwa bune habu konahali, kacwalo TUN ibata kuli buiketelo bwa bulalu bushimbwe ili kuli baituti bañole tatubo. Tutengo kaufela netu lumelelani kuli banana bano ikina kwahulenyana habaka kuta kwa sikolo.


Albertina Nakale
2020-05-18 09:14:06 | 4 months ago

Be the first to post a comment...