• April 7th, 2020

Liluko la Mabasi libatisisa manyalo alishano


WINDOKO – Liluko la Mabasi, liezize lipatisiso hala manyalo angiwa kuli kiatumelelano amashumi asupile, mubakweli likwambuyu wa liluko la mabasi Maureen Hinda-Mbuende nabulezi viki yefelile. Manyalo alishano kamita kuiputezi basali ili bayahi banaha Namibia, babanyalwa kwa baana bamazwazule katumelelano yakufiwa masheleñi. Kasamulaho mazwahule bafumana mapampili akuba bayahi banaha kamanyalo atumelelano. Naize hala litaba zemashumi asupile zene bihilwe, zelishumi nelifelile kamulao. Mi lifosi nelilifisizwe nikukutiswa habozona. Naize mutomopuso wanaha ufa mapampili abuyahi kwamazwahule, kono taba yamanyalo ibonahala kusebeliswa hahulu kilibangoki kutaleleza litakazo zabona.

“Lubulezi nibamulao, mi babañwi nebatamilwe, mi babañwi bakatamiwa,” nabulezi. “Litaba zashutana, kungelela cwalo nibabuleli babanyalanisa batu babasazibani, kamutala mutu yafita kacenu utonyala mutu yasikabona kale kapa yasika ambola niyena. Luna nilitaba zaniti zabayahi banaha Namibia babasweli kulifiwa masheleñi kilibangoki kuli bazwisezepata manyalo alishano. Zeo kizeñwi feela zeo babeleki baluna bamulao basweli kubeleka kuzona zazi ni zazi.” Mubakweli likwambuyu naize babeleki bamulao bababutali, nebalemuhile manyalo alishano niku abiha kubamulao. Nafile mamela kuli liluko likabeleka katata. Naize nihaike baana nibona bafumaneha, buñata kibasali babali mwalilimo ze 25 kuisa kuze mashumi amane, babalifiwa masheleñi amwahala N$500 ni N$1 500 kakweli.

 Naize basali babañwi nebakeni mwamanyalo nibaana babazwelela kwalinaha zecwale ka Pakistan, Zimbabwe, Bangladesh, Egepita ni Nigeria. Hinda-Mbuende nabulezi hape kuli mwalilimo zeketalizoho zefelile kubile nimanyalo alikana 130 mwahala bayahi banaha Namibia ni Egepita. Naize haki muhupulo waliluko kuisilinga mwalitaba zabatu, kono kitukelo yabona kubona kuli mutomopuso wanaha Namibia walatelelwa, nikuli bayahi banaha basilelezwa. Nabulezi hape kuli baeza cwalo kubona kuli naha yabukelezwa kwalibangoki zebata kuloba mulao kakukena mwamanyalo alishano. “ Taba yamanyalo alishano kisisitataliso kwasilelezo yanaha, kakuli itahisa kuli mazwahule bafiwe mapampili anaha, ili abakona kusebelisa kuya kwalinaha zeñwi kuyo eza litaba zabubangoki,” nabulezi.


Selma Ikela
2020-02-17 08:00:54 | 1 months ago

Be the first to post a comment...