• June 24th, 2019
Login / Register

Liswaniso uketiwa kuba muzamaisi wa Katima Mulilo

Languages
Languages

Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Yo neli mubeleki mwa katengo ka tolopo ya Walvis Bay, Rafael Liswaniso ase afilwe musebezi wa kuzamaisa tolopo ya Katima Mulilo yeo nesina muzamaisi kuzwelela Charles Nawa Nawa ahulula famusebezi ñohola mwa kweli ya Sikulu. Liswaniso nabihilwe kuli nali mwah’ala abaipapati ba balalu bene baezize hande hane kutalimiwa muzamaisi wa tolopo mwa kweli ya Lyatamani. Kufiwa musebezi kwa hae neku lyehile kabaka lakuli bakatengo katolopo ni Likwambuyu wa Zwelopili ya Litolopo ni Libaka za Matakanyani Sofia Shaningwa nebasa hoheli mwa lineku leli swana. Tibelelo ise ifitile kwa mafelo kakuli Liswaniso natiselizwe kuba muzamaisi yomunca fapila aba mitende labubeli viki yefelile. Hana bulela kwa zibahazo yeo meya wa tolopo ya Katima Mulilo, Geogina Mwiya-Simataa, nasupile kuli katengo nihane kana ni muzamaisi wa swalelele nekuli tata hahulu kutaleleza misebezi kaufela ya tolopo. “Katengo ka Tolopo ya Katima Mulilo neka sebeza mwat’asa lisuba leli tuna la bazamaisi, kakuli katengo neka inzi nako ye telele ni masuba amisebezi ya bazamaisi, yeo nekonilwe feela kutalelezwa mwa kweli ya Yowa silimo se. Halubulela fa musebezi wa buzamaisi bwa tolopo niwona kikale utalelezwa. Kusike kwaba nimabaka akutepelela mwa misebezi, kakuli babeleki kikale batalelela”, atalusa. Mwa manzwi ahae aku amuhela musebezi Liswaniso uize uka sebeza katata kuhulisa Katima Mulilo sina sapili. “Tolopo ye iswanezi kuba yeñwi ya litolopo ze eza hande mwa Namibia, mi wo kona mulelo waka – kubona kuli sicaba siba nikabelo, bayahi; bona ba ba pila mwa tolopo baswanezi kuba nikabelo mwa milelo ya zatolopo; pono yaka ni tundamo yaka kihulisa tolopo ye hape,” kwabulela Liswaniso. Aekeza kuli uka sebeza mabapa niba okameli bakatengo katolopo kubona kuli baeza musebezi kakuya kalisepiso zabona. “Katengo kaluna katokwa masheleñi, halukoni kusebeza sina kamita – musebezi waka ikaba kubona kuli baokameli baluna basebeza kaofesi yaka, nikabona kuli basebeza haiba babata kukutisezwa mwa bueteleli.” Hana bulela kwa mukopano oswana muzamaisi wa sikiliti sa Zambezi, Regina Ndopu-Lubinda, nakupile muzamaisi wa tolopo yomunca kusebeza kakozo nikatengo katolopo ili kakubona kuli musebezi wapetahala. Uzwezi pili kubulela kuli ofesi ya hae ni ya mubusisi likwalukile nako kaufela katengo hakatokwa tuso.
New Era Reporter
2017-08-07 11:13:27 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...