• February 26th, 2020

Mā-ams ose !û-aiga sîsenūs tsî ǁgâuǂnamiga !gaes tsîn ge San di ûitsamaxūn !ēde ra tsâǀkhā


nSîsenao-i xa xoahe hâ

TSUMKWES – Khaos tsî ǁamaxus ǁkhuribeǁkham-i dis Nyae Nyae !Aub!ûi!gâ!nans tsî ǀHûhâsib !Aub dis tsî N#a Jaqna !Aub!ûi!gâ!nans tsî ǀHûhâsib !aub hâra ge kurikorobe ǂkhîǂkhîsa ǀnōb hāǀaro ra hōǂgāsa ǁîra ǁanin hîa nē ǁaxasib !nâ a !âna ra mā. 

Nēti ī !gâi omkhâis ǀgaugu hâ xawes ge, mā-ams ose ra dīhe ǂharo ra !gôab !nâ, !û-aiga sîsenūs Nyae Nyae !Aub!ûi!gâ!nans tsî ǀHûhâsib !Aub dis hâra !nâs tsî mā-ams ose ǁgâuǂnamiga !gaes N#a Jaqna !Aub!ûi!gâ!nans tsî ǀHûhâsib !aub hâra !nâsa, nēsi ǁnāti ī hōǂgās di !ēde nē ǀhûhâsigu ǁanina ra ǀhana. Nē kurib di khaos ǁaeb ǁkhuribeǁkham-i dib go a !gûǀam, on ge hoa ǀgam !aub!ûi!gâra ǀhûhâsikha ǁanina ǁaupexa 20 tongu ǁkhuribeǁkham-i ǀgui-e go sī!nâ hîa N$1 miljunsa ǂkharirose ra !kharu hōǂgās ǁkhāsiba ūhâse. 

Nē N$1 miljuns ge ǁaupexa 500 ǁanin xa nî domdore xuhes ge tsî ǁkhāti a hoarahūs di hōǂgā nē ǁkhōǁkhōsa ǀkhurub mâsib !nâ. Mā-ams ose !û-aiga sîsenūs tsî nau xūn aiǁgause ǀaena ǀaeres tsî ǁgam-e sîsenūs ge Tsumkwes ǂnamipeb !nâ kai ǂâiǂhansens ase kurigu !oede Nyae Nyae !Aub!ûi!gâ!nans tsî ǀHûhâsib !Aub !nans tsîna ība. Goman tsî nau hâ ûitsamaxūn hîa Tsumkwes tsî ǂnamipeb !nâ ra ǂgarihen ge buruxa !gôab ǀkha ǂapaǂoa hâ !kharu ge koro kurigu !nâ. 

Aoǁkhumuǁkhâb 2017ǁî kurib dib !nâb ge !û-ai!khaiba 10 kilometergu gaxusiba ge !khōǂgā hâ i, xaweb ge ǁkhā !âba nē kurib !nâ 30 kilometergu !nūsiba khoraǂuihe hâ. Nēs ge mā-amsa tama !khaisa, nēti ī !âb mûǂams !Aub!ûi!gâs dis !naka ra ǁnā tsî i ǀguis khami ī mā-am-i tsîna !hao!nāsi ǂgaeǂguisa xu hōhe tama amaga. Nē mâsib nausa !oa!ū Tsumkwesa ra tsâǀkhā, xawes ge nēsa ǀgaisa sîsenǂuiba Tsumkwes ǂnamipeb ais tsîna ūhâ. ǁKhuribeǁkham-i di ǂuruse hâs ge nēti ī mā-ams ose !û-aiga sîsenūs xa !aorosasib !nâ ra mâihe tsî hōǂgās ǀhûhâsigu khoen dis ǁkhāsiba ra ǂkhawu kai.

 ǁAnǁare !âb, N#a Jaqna !Aub!ûi!gâ!nans tsî ǀHûhâsib !aub hâra dis ge ǁnāti ī mā-ams ose ra dīhe ǁgâuǂnamigu xa ra tsâǀkhāhe tsî ǁkhuribeǁkham-e nē khoen xa mā-ams ose ra ǀhonkhoe-aihe. Nē mâsib ge !nau-e!noexase nî gowaǀîhes ge.  


Staff Reporter
2019-12-03 08:28:09 | 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...