• July 22nd, 2019
Login / Register

Mā-amsa tama ǂnaumâidi ge Daan Viljouns !auba !aorosasib !nâ ra mâi


Albertina Nakales ǀAeǁgams – ǀKhomas ǀKharisi Mûǂamaos, Laura McLeods ge ra mî, ǂharo ra !gôab di ǂnaumâidi hîa Daan Viljoen ǀGuru!hanab ǂnamipe ra hō!âhedi ge ǀgaisa ǂâiǂhansens ase ǀKharisi ǀAwemā!nansa ība. Nē mâsib ge !narib tsî !gâi tama ǁaxasigu di khoraǂuisens ase ǁnā ǁkhaubasa !â!âb !nâ go ī. Nēs ǀkha ra !gûǁarese go a ǁgauǂuihe !aorosasin di ǀguis ge, mā-ams ose !aubǀguruna !gausa, !gōsase Daan Viljoen ǀGuru!hanab tsî ǀKhomas ǀKharib ǂnamipeb tsîna hoa!nâ-aixase. “Mā-ams ose !aus ge a ǂkhawadī hîa ǀgaisase ǀKhomas ǀKharib tsî ǂnamipeb !nâ danasa ra ǀhōǂuise, !nāsase ǂkhawadība !âubasen!nâhe tama !garo!ādi, Versailles khami. Sida ge ra ǂâiǂhansen tsî ministeris ǂnamipeb dis ge nî ai!gû !kharaga kō!gâde ǂhanub !garo!ādi, ǀnomamgu tsî ǀawa!namn di ǁkhae!khaigu tsîna ǀKhomas ǀkharib !nâ dīs ǀkha,” tis ge Laura McLeodsa ge mî. ǀKharisi Mûǂamaos ge ai!â gere ǂoa wekheb ais ge ūhâ i gowaǀîs ǀkharib sī!nâ hâ xūn tsî ǁgoaǂuidi dis !nâ ge ǂanǂan, ǂauna !gôab di mā-ams ose ra dīhe !audi ge 2017/18ǁî kurib !nâ hâ isa. Daan Viljoen ǀGuru!hanab hîa ǀhaob ai 4 000hektarga !khōǂgā hâb ge aiǁgause !nain, elandn, xain, ǀgaen, !goaren, ǀnoran, dirin, ǀgiren tsî ǂhoa ǁgûn tsîna ūhâ. ǁKhātis ge Daan Viljoensa 200 xa a !nāsa !kharaga anin ǀkha a ǂanǂansa ani ǀnam khoen ǂnamipe. Ministeris ǂNamipeb tsî !Narisarimas dis ge ǀguri !ereamsa tani hâ nē ǀguru!hanab disa. Nē ǀguru!hanab ge nē ǂgui!nâgu !aubǀgurun hoana hâ!khaise ība tsî ǁkhāti !narisarima-aon tsîna ra ǂgae tsî nēs !nâ-ū !hūsâuǁkhāsiba ra omkhâi. !Aruǀîs ge McLeodsa ge mî, Ministeris ǂNamipeb tsî !Narisarimas dis ra !aubǀgurun ǁgan-e ǀKhomani ǁAesa ǀkhaesa ǁîs di kurikorobe ǁâudīb ǁaegu !nâ tsîs ra nēs xōǀkhā ǀgâsan tsî ǂkhawusana ǀkhomas ǀkharib !nâ ra kō!gâ ǂnûiǂgāde ǁgan-i ǀkha huisa, ǂgaiǀons ai Mother’s Voice, Mount Sinaib, Foundation Cares, Moria Crace, Katuturas Kairan Hâ!khaib, Tuhafeni !Gaoǁguis Skoli, Planet Hope Senters tsî Children Life Change Senter hâde.
New Era Reporter
2018-06-19 10:19:12 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...