• July 17th, 2019
Login / Register

Malena baswanezi kutatulula mifilifili kaswanelo – Mueteleli


John Muyamba Rundu-Mueteleli wa naha Hage Geingob uize naha Namibia itinga kwa likhuta zasizo kakuba zona zebuluka sizo. Naize mifilifi haizuha falitaba zamayolo, baswanezi kusebelisa linzila zasizo kutatulula mifilifili yeo. Mueteleli Geingob nabulezi litaba zeo Labulalu kanako yakulwalula simubuso mukopano wa silimo wa bu 20 wa Baeteleli ba Sizo one ezahala mwa Rundu, naize nekuna nilitaba zasizo zene lumelelwa, mi kuya kwa likhuta zasikuwa seli taba yakulwanisa sizo, mi hape taba ye ikona kusinya-sinya nzila yasizo yelumelezwi hala toliso ya silena. “Mazazi acwale – kapa ki mwa likopano zalipolitiki kapa awa – luswanezi kuya kwa khuta. Hakimona moluswanezi kuezeza, luna nisizo. Kikalibaka leo lubeile sepo kumina, babuluki basizo saluna, kulubulelela moluswanezi kutatululela litaba zasizo mwa nzila ya sizo, isiñi kanzila yalikhuta zasikuwa. “Cwale, hamuya kwa khuta bana nimilao yabona, ili yekona kulwanisana nilinzila zasizo, taba yeo isinya-sinya lika kaufela.” Naize nazibisizwe kuli milao yatoliso nilitaba zeñwi zetata nelina nikukandekiwa. “Nikataba hahulu hanikautwa kuli mutatuluzi litaba zeñata-ñata zesasiyezi lisina tatululo,” nekubulezi Geingob. Mueteleli wanaha nabulelezi baeteleli basizo kuli hakuna taba yekona kupala kufumana tatululo, naize kubona feela batu bakandeka nikuswalana mazoho lika kaufela zakona kutatululwa. “Ni mueteleli mi nilemusizwe kuli linaha zeñwi baya kwa ndwa habatuluha falipula. Taba yeo itoloka kuli haiba batu haba’mboli balwana, kono mina muzwelepili kuambola, mukandeke mi mutatulule lifapano mwa nzila yelukile mwa ndu ya Namibia. “Kasamulaho wa kunyatisisa zemukakandeka mwa mukopano wo, ni ikutwa kutaba kulemuha kuli mifilifili yalitaba zasizo, ikakandekwa, nisepa kuli litatululo zakuyakwile likafumanwa. Lwa swabiswa halu utwa kuyekezeha kwa mifilifili mwahala’ likhuta zasizo, hala’ litaba zamayolo, milulwani, nizeñwi cwalo. “Kabumai, hañata-ñata muuso ukenywa mwa mifilifili yelukona kutatulula, ili yeo haitisi feela litoyo, kono kiyakusinya nako, yene konwa kusebeliswa kukandeka litaba zeñwi zabutokwa, zeswana sina ndwa yakulwanisa bunjebwe.” Mueteleli wanaha nafelelelize kakubulela kuli mwa lifasi la Afrika, kukuteka babahulu, kiyeñwi yamibisi yabuizibahazo bwa Afrika. “Kuna ninguli yetwi: Zebabona babahulu inge bainzi, banana babayemi kaminwana yamautu habona kulibona. Kutoloka kuli mutu yomuñwi hakoni kuyolisa zibo nibutali bwa babahulu, kazibo yababanca. Kacwalo nikupa bayahi ba Namibia kaufela – babanca kaufela ba Namibia – kuli luswalisane mwa sizo saluna, ili taba yekatisa kuli lufe babahulu likute lelibaswanela.”
New Era Reporter
2017-11-13 09:38:03 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...