• April 19th, 2019
Login / Register

Mambo gonkarapamwe ngesi kuna kugarandesa nye ko n$70,000 kovantu ava gwana nzambi zonunu


Eveline de Klerk Swakopmund-Epangero naligavako nsonso zokusika konoperesenta 65 komambo nagenye aga vana kurandesa gana kara asi nonzugo mbali dokurara, vana kutunga kupititra melikwamo lyo mambo gana venye, mambo aga gakere nare asi ngava garandesa koyimaliva yokusika koN$200,000 ano ngesi tava garandesa nye koyimaliva yokusika ko N$70,000. Mambo aga vana kutumbura pwantani asi D1 mosintokorwa, ago kwagatunga National Housing Enterprise (NHE) kupitira melikwamo lyokutunga mambo ganavenye megano asi vavatere ava ava gwana nzambi zonsesu, vantu avatambura yimaliva konhi zo N$3,000 ano ngesi awo tava gagwana nye mokufuta yimaliva mwankenye kwedi yina siki ko N$550. Mbudi ezi kazigeve nye ministera ogu ana kukatundamo gonodoropa nekuliko konomukunda dokomambo Sophia Shaningwa, posiruwo oso kavageve nye paveta mambo gokusika ko 400 kwavenyago modoropa. Shaningwa kayigeve eyi asi kabinete nare zatura etokoro asi twahepa kugwana ngendeseso omu natuninka mambo aga gakare mbiliha yipo asi vantu ventu ava gwana nzambi zonunu, yipo asi mambo aga gahaka kara mwahana vantu. Age katente asi pwanare mambo ngava gatungu, nye ndiro unene, apa nye ngesi epangero lina wizamo kumwe nye nokutara asi vantu vetu vahepa kugwana mambo kondando zombiliha ezi navavhura kugaranda. Ngano asi kapi twatura etokoro lyangesi, hawe ngano kapi natusikisamo sitambo soprojeka ezi, ntani ngano kuvhura tukazumbanese unene, yimo ana kutanta Shaningwa. Ministera simpe kahomokerere NHE, asi awo kutunga mambo gondiro nye vayidiva asi kwagatambesera vantu vene ava gwana yimaliva yoyisesu. Ministera kafatwilire asi D1 ntambo zomambo kwakere asi pwanare awo ngava garandesa ko N$200, 000 yipo asi vagwane yimaliva yina vanazumbanesa mokutunga nye kapi tavagavhuru ava vakara asi awo kugwana yimaliva yokusika konhi zo N$3,000 mokwedi. Apa nye nina kuuyunga ngesi mambo aga kuna kugarandesa koyimaliva yokusika koN$70,000. Kabinete ngesi zatokora asi nampili ngomu zina kuzumbanesa, twahepa kugurumwisa mambo aga kondando zombiliha. Ava nye navagagwana ngesi kuna kuvandindira asi tavakafuta yimaliva yokusika koN$550 kwaNHE, kugusako yiruganeso nayinye. Shaningwa kahundilire NHE, asi vaharugana epuko nampili nakauke mokuvarura mukoso gomambo aga mosiruwo oso vana kutura elikwamo lyepangero mosirugana, morwa epangero kapi lina hamenemo unene mokurandesa mambo aga gana kara asi kapi gana kusikisamo yiwizamo. Epangero kuna kuranda mambo aga kondiro, nye ose kuna kugarandesa kombiliha unene, morwa vantu vamwe kapi vasikisamo yitumbukira yawo ndi asi yirugana yawo.
New Era Reporter
2018-02-08 09:55:04 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...