• April 25th, 2019
Login / Register

Mambo modoropa zakatima simpe kuna kugazungurura kwahana ekandano lyongandi


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Ndango zodoropa zaKatima Mulilo nkera simpe kuna kutwikira negano lyokuzungurura mambo aga vadika pahana asi paveta mevhu lyodoropa, omu yina kuninkisa sinzi somambo nekoro lyawo vakare poruzera. Mambo kwagazungurura momarukanda gokutunga ngwendi Choto, Cow Boy, Dairy, Maravan zoupumezuva nezi zoutokero ntani morukanda rwaMahohoma, omu vakansela vana kutanta asi mambo ogo kwagatungapo vatungi pwahana asi paveta. Mambo aga vatunga vahana kugwana epulisiro kovakansela, yina kara asi kwato magano vapulisira asi mambo musinke navatunga pevango lina. Masere gomambo ngesi vana gazungurura kutunda tupu apa satameke sirugana esi sokuzungurura mambo aga yina gumu, sivike sina puko morukanda rwa Lwanyanda, gokusika ko 100 yigo vazungurura. Apa nye sayitunga zaNew Era kazikapulireko vantu ava yna gumu, awo kavakere asi kapi vana kuvhura kuhesera. Ose kapisi vatunda yirongo, ose vaNamibia, ose kwakara nonombapira dosirongo. Ano omu nye vana kututekura kapi yina kutuhafesa. Apa vana kuyasika kapi tavakuhundire asi ngano ogusemo yihepwa yoge, awo kuzungurura tupu embo lyoge nalinye. Nampili ava vatuninkiliremo kapisi yimo ngavatekura vantu ngesi, yimo ana kuuyunga mutungimo gumwe gomo Cowboy Ivonia Kabende. Vatungimo kuna kugava umbondo komurgani kurona gomomberewa ogu katamekere sinkwa ntani Raphael Liswaniso koudigu owu vana kumona. Nye nampili ngoso muuyungilipo ndango zodoropa Pasval Elijah kayifatwilire asi vatungimo vavapa mapukururo kupitira moyigongi ntani moradio omu vavatantera asi ndango ndi kansela ngazitameka kuzungurura mambo vadika pwahana asi paveta ntani matungo vadika vahana kugapulisira. Nsene totungu modoropa wahepa kundindira asi etungo lyoge vahepa kulipulisira wondango zodoropa. Mambo gamwe kwakatunga kwahana epulisiro lyovakansela, ngano asi kwayigava kwawo ngano vavapa epulisiro lyokutunga. Yimo ana kutanta Elijah. Awo vana kara asi mambo gawo kuna gazungurura, nkera kapi kavadivire asi kupi vana kurara. Eli kwakara embo lyetu monomvhura mbali dina kukapita, ano apa ngesi ose vanatusiginye poruzera twahana kudiva asi kupi natuyuka., yimo ana kupura gonomvuhura 47, Chaze Pili, ogu gakara asi membo lyendi kwatungamo vantu wokusika ko 9, morukanda rwaDairy. Chaze kwatungamo nozina wonomvhura 89, vakara asi yiwo avarere vantu owo, noyimaliva youkurupe. Natuvenye kapi aturugana, ose natuvenye kwahuguvara tupu koyimaliva oyo ava gwana onane youkurupe. Yimo ana kutanta ngoso. Vantu vana pili embo kuna kupura asi morwa sinke vakansela ava vapulire vafute mema noyihepwa yodoropa nsene asi embo eli kwalidikapo pwahana asi paveta. Ose ngatufutu nkenye kwedi yimaliva yokusika ko N$135 kondango zodoropa, nomvhura nadinye odo, dogoro mwaSiwogedi apa tupu kavakutire mukurona pamberewa gomupe. Yipo nye nayinye oyo kayihege, ano ngesi vana wiza nye vayazungurure embo lyetu, yimo ana kutanta gumwe gomoCow boy, Beatrice Muyakwabo. Ano ose ngesi kunakurara poruzera, morwa kwato oku natuvhura kuza, ntani mvhura ntaantani zitameke kuroka. Eyi kuna kumoneka asi nsene naziroka mukaro gwetu taguyipa unene, yimo ana kugwedako mutungi gumwe Ben Munzie. Elijah katente asi apa vana kugwana asi ndango kufutisa vantu owo pevango vatunga pwahana asi paveta kapi navalizungurura nye vahepa kuvapaparera evango oku ngava vhura kuvadirwira. Mambo aga gana kara asi kuna kugazungurura gaga vapira kudiva vakansela. Vamwe kuna kugazara pwavene asi kwatunga pahana asi paveta nye nani kansela vavapulisira ndi vadivako Yuma ose ngatu vape mema noyirugana yimwe. Mambo gangoso kapi yina gagumu yokugazungurura. Yimo ana kutanta Elijah.
New Era Reporter
2017-10-19 10:08:15 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...