• May 28th, 2020

Marcos ge ǁaun tsî ǁkhaubas huisenūxūn tsîna go ǀkhae


!NAMIǂNÛS – Marco ǁAu!khōs ge ǀgūǁae ǁîs tsîna ǁnān hîa ra Covid-19 ǁōs !nâ huiba māna ǁhao tsî !nona tongu di !khoahâ ǁ­aun tsî corona xxoros !oagu ǁ­khaubasens huisenūxūn tsîna ge mā. Marcos ge ǁKharas ǀkharisi ǀawemā!nansa a mān ge: !omn !anu-ūxūn, sîsenai!khaiga !anu-ūxūn tsî sîsenūs khao!gâ a aoxūhe ǁkhā anasaran tsîna. ǂGuro !âb ǀkhaexūn hîa N$78 000 ǁkhāsiba !khōǂgā hân; ǁkhaubasens saran tsî !anus huisenxūn ge ǀawemā-aob Jan Scholtzi, hîa a ǁKharas ǀawemā!nans aiǂnû-aos tsîna ī tsî ǁkhāti !Namiǂnûs ǁhûi!nâǂharis ǂŌǂōsib ǂGaeǂguis Komites tsîna ra !khōdanaba ge ǁkhaeǁnâhe. Nē ǂguro xūn di ǁkhaeǁnâs ǁgūbas ge, nē !āsa huisa îs Covid-19 ǁ­ōs !oagu ǀgaisase ǁkhaubasen. ǀGam­î !âb di ǀkhaeb ge !Namiǂnûs di !ā!khōmai-aos, Brigitte Fredericksa ge mâǁnâhe. Nēpa ge !khōǂgāsa in ge: !omn !anu-ūxūn, sîsen!khaiga !anu-ūxūn, kai !khaiga !anu-ūxūn, ǁkhaubas !omǂgādi tsî sîsentoas khao!gâ aoxūhe ǁkhā saran tsîna. Scholtzi ge Marco ǁAu!khōsa gangansa mā tsî ge mî, “Kaise a ǀō-aisa tsî ǀgapise ra !gôahe !ēs ge nē ta go !naiǁgahesa î ta gangans mîsa Marco ǁAu!khōs ǂNûiǂgās ǁga gowaǂui nē !khaisa  ama kais !aroma. Sadu ra ǀhuru !âs tsî mâxōkhās nē ǁanǂgāsabena Covid-19 ǁkhaubas !nâs ge ǀnōheǁoasa ǁkhāsiba ūhâ.  ǂGom ta ras ge ǁ­anǂgāsaben nē !ās din sadu ǂnûiǂgās ǀkha kaise a ǂkhîsa nē mâxōǀkhās !aroma.” !Ā!khōmâi-aos Fredericks tsîn ge ǁîs gangansa Marco ǁAu!khōs ǂNûiǂgās !oagu ge gowaǂui. ǁîs ge mîs ge, nē ǁau!khōs !Namiǂnû hâ ǁau!khōdi di ǀgui hîa ǀoasase ǁîs !ereamxasib ǀhûhâsigu !oagus ûhâba ra mâǀoasa tsî ǂhâsib nî hâs karao, tātsēs tsîna  ǁîs khoena xu ǂnanbē tama hâsa. Fredericks ge ge mî, ǀnî ǀkhaexūnas nî !ās di ǀaeǁgâuba mā tsî nauna !gangu am!gâ ra ǂkhari ǂharuguga dī khoena māsa. Ai!âs ge !ā!khōmâi-aosa ge ǂan!gâ, Marco ǁAu!khōs !nākorobe ǀhûhâsiba ra mâ huiga, aiǁgauses ra ǁau-e mā so-e ra aiǂhomi !khaigu tsî ǂkhawusa khoena hoa kuriba tsî noxopa studentn tsîna ai!â hâ ǁkhā­ǁkhāsens !aroma marisihuiga māsa. 


Staff Reporter
2020-05-12 09:28:53 | 15 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...