• December 15th, 2019

Mario!nâ ǁkhāǁkhākhâide ǂkhamkhoesib !aroma Nust tawa


Paheja Siririka
    
ǀAEǁGAMS – Namibia Business Innovative Institutes (NBII), hîa Namibiab Universitaits ǂAns tsî Texnoloxib dis (NUST) di !âs ge !Hūǂnûǁkhaebas Finlandi dis tsî Rlabs Namibias hâra ǀkha ǀhû hâse mario!nâ ǁkhā­ǁkhākhâide Namibiab ǂkhamkhoena ra mā. “Nē proxrammi di ǁgūbas ge ǂkhamkhoena ǁāǁāsa !kharaga proxramgu hîan mario!nâse nî !khō!oagu !nâ-ū ǁkhāsigu hîan ­ǁîna ra ǁkhorebasenga mās ǀkha,” tis ge Emilia Shikwamhandas hîa a Rlabs Namibias di !hūǂnûǁkhaeba mûǂamaosa ge mî. Nē proxrammi !nâ a ǁhao ǁkhān ge ǂkhamkhoen hîa sîseno ǂkhamkhoen tamas ka i o ǁnān hîa ge ǁkhāǁkhāsensa mari!nubusigu !aroma a xūmâina. 

“Nēpa xun ra !khō!oa ǁkhāsigu ǀkhan ge aitsama sîsenga ǂnuwibasen tsî nau hâ ǂkhamkhoen !aromas tsîna sîsenga a ǂnuwi ǁkhā,”tis ge Shikwanhandasa ge mî. “Sida ge nē ǁkhāǁkhākhâide 2012ǁî kuriba xu !goaxa-ū, ǀoro !gôab ǀkha da ge a tsoatsoa xawe, tis ge ge mî. ǁKhāǁkhākhâidi hîa da ge a tsoatsoa-ūdi di ǀguib ge Social Media Marketing !âba ǂharugun !aroma ge !khōǂgā hâ i. Kurigu ra īsen ge ǀasa !âga ge ǂgâxa-ū, ǀonǂgais ai Events Management, Project Management, Leadership, Photography tsî Photo Editing hâna. Nēti ī ǁkhāǁkhākhâidi ge ǀgam !nāra kurib !nâ ra māhe tsî ǂkhamkhoen hîa 18 kurina xu 35 kurixan !aroma a ǁkhowa-amsa. Shikwamhandas ge ge mî, ǁîn ge 2017ǁî kurib !nâ 570 Namibiab ǂkhamkhoena a ǁkhāǁkhākhâisa. 

“Nē kurib di !Khanni !nâ da ge ǁkhāǁkhākhâidi ǀkha a tsoatsoa o da ge 1 462 xa a !nāsa ǂganamsende ge !khō!oa, ǁnāpa da 30 tamas ka i o 40 khoen ǀguina nî ūǂgāse i ī hîa.” Marisiǂkhâ!nâsa ra mā khoen di huib ǀkha da ge hoa ǂganamsenaona huis !aroma ǁîna !kharaga !nandi !nâ ǀgoraǂgā tsî ǀnîna ǁgoaga tsî nauna karaǁaegu !nâ gere ǁkhāǁkhākhâi. “Sida ǂnôa-ū ǁgoaǂuis ge mari!nubusiba tsî da ge ra ǀkhoma î da marisise mâ!gâhe tsî noxopa ǂauna ǂkhamkhoena ǁkhāǁkhākhâide mā,” tis ge ge mî. Rlabs Namibias ge ǀgaisase ǂkhamkhoen hîa Okahandja Parki tsî Havana ǁanǁguikha !nâ ǁan hân tsîna ǁnāpa mâ senterdi tawa ǁkhāǁkhākhâide ra mā. RLabs Namibias ge Suid Afrikab !nâ 2008ǁî kurib ai ge !hui tsî nēsi ǀnai 22 !hūgu Afrikab digu !nâ a ǁaxa, dana beros Suid Afrikab !nâ ǂnôase. 


New Era Reporter
2019-07-23 10:09:36 | 4 months ago

Be the first to post a comment...