• July 2nd, 2020

Masheleni akulwanisa linanga aekezwaWINDOKO - Muuso uekelize musulo wakulwanisa linanga mwaofefi ya Ngambela wanaha kuzwa fabolule ba mashumi alobañwi (N$92.86 million) kuisa kubolule bamwanda kabamashumi amabeli (N$123.5 million). Namibia italimani nilinako zetata kungelela ni linanga, ili lelifofaza mayemo alico mwanaha. Kacwalo muuso uezize katengo kakulwanisa linako zetata, kuongaonga sicaba sesili mwabutata. Muuso ubeezi kwatuko mali alikana bolule bamwanda kabamashumi amabeli, kuzwa kuapili abolule bamashumi alobañwi (N$92.86 million), kusebelisa mwakuongaonga linako zetata. Zeo nelipatuluzwi kimubakweli kulikwambuyu mwaofesi ya Ngambela wanaha, Samuel Ankama, hana zibahaza musulo waofesi ya Ngambela mwandu yamilao, kukupa kunyatelwa kwandu kamo masheleñi akasebeliswa kasilimo sa 2019/20. 

Ankama naize mali awo naekelizwe kukonisa muuso kulifa zalinanga sina hane kuzibahalizwe, ili kungelela cwalo nikutusa batu mwamandu, kutusa baluwi balikomu. Piho yalico zelimwa nebonisize kuli buñata bwasicaba habana kuba nikutulo yende, mi batokwa tuso kwamuuso. Hala kalulo yeo Ankama naize zeñwi zikazibiswa hande. Kutulo yalico zabubeke mwa Namibia ibonisa kuli ika kutela fafasi ka 53 pesenti hakubapanywa nikutulo yañohola. Mi piho ibonisa kuli zeo kaufela litiswa kikutokwa pula silimo sa 2018/2019. Likwambuyu nanitifalize kuli muuso use ukalile kufa lico zalinanga kwasicaba sesitaselizwe mwalibaka zebalwa mwasilalanda sa Aminuis mwasikiliti sa Omaheke, silalanda sa Daures, Karibib mwasikiliti sa Erongo, Gibeon mwasikiliti sa 

//Kharas, Ovitoto mwasilalanda sa Omatako ni lilalanda za Khorixas ni Kamanjab mwasikiliti sa Kunene.
“Kalulo ye isweli kuezahala kutibela matata akonwa kutiswa kilinanga. Mwa mungendenge wo masheleñi alikana bolule babane (4 million) afilwe kwakatengo kasifapano sesifubelu, ili kutusa likalulo zebata kutusa sicaba,” napatuluzi. Masheleñi ane afilwe kwaofesi yangambela silimo se ayemi fabolule bamyanda yemine ni mashumi amane (N$440.5 million), mi azwelopili ayemi fabolule falishumi kabalobapeli (N$18.9 million). Ankama nakupile kuli milelo yelelilwe italelezwe, ili kuli sicaba sifumane tuso kabunako. “Luinzi mwabutata bwakutokwa mali, mi pene ni pene kiyabutokwa. Kamukwa ocwalo kusinyasinya hakutokwahali,” nafile mamela.


Albertina Nakale
2019-05-06 09:10:42 | 1 years ago

Be the first to post a comment...