• April 22nd, 2019
Login / Register

Matali utalima tuso kwa Khuta Yetuna


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Yo neli muzekisi mwa khuta yamuatuli yomunyinyani ya Katima Mulilo, George Matali, ili yo na amuhilwe mata ahae abuzekisi ki Muzekisi Yomuhulu Martha Imalwa mwaliñola la 19 Sope 2018, ungile muhato wakutalima tuso kwa Khuta Yetuna kamaikuto akuli nazusizwe musebezi isi kaswanelo. Liñolo lelibonwi kiba New Era libaleha cwana: “Kamayemo aka akuba Muzekisi Yomuhulu niku amuha mata one ufilwe kakuya kamutomuso wabu 88 wanaha Namibia, kala 24 Muimunene 2003 akuli ukona kuyemela muuso mwakuzekisa libangoki mwa khuta ifi kamba ifi mwa Namibia, kukala la 22 Sope 2017 (kona mone liñolezwi). Mabaka ana tisize kuli niku amuhe mata kimahanyi ahao akuhana kulatelela litaelo zaka zene nikufile kakulatelela mulao wanaha, ili litaelo zene katusa kubupa naha Namibia,” kubaleha liñolo kuzwelela Kumuzekisi Yomuhulu.” Liñolo lizwelapili kutalusa kuli “kasamulaho waku amuhiwa mata abuzekisi, hausana mata akuli uswale mapepa amizeko kapa kuzamaisa muzeko kapa kukena mwaofesi yamuzekisi mwa khuta ifi kamba ifi mwa naha Namibia kakuba muzekisi.” Nekubulezwi hape mwaliñolo kuli nihana amuhilwe cwalo mata abuzekisi nasika zusiwa musebezi mwa muuso, kacwalo naswanezi kuyoipiha ku Muñoli Yainelezi wa Liluko la Mizeko kuli ayofiwa musebezi usili, ili taba yana ezize, mi sakutezi kwa Katima Mulio kuyoba muyemeli walifosi, hasa libelezi mukezo wana kwaluzi. Matali ubulela kuli hakuna mafosisa ana ezize ana kona kutisa kuli asiswe musebezi. Ubulela kuli sana ezize kikubuza feela kuli kiñi hana kutisizwe fasitulo sesi nyinyani kusina mabaka aswanela. “Neni sikahana kushimbululelwa kwasibaka sisili, kono neni ikutwile kuli likezo zamuzekisi yomuhulu nelisiyo hande, nikuli neli zasabozi nikusalatelela mutomo puso wanaha. Neni sikafiwa sibaka sakuli ni ikalabele,” nabulezi. Matali nabulelezi ba New Era kuli na amuhezi liñolo la lizazi la 9 Njimwana 2017, lene limulemusa kuli napalezwi musebezi kakuba muzamaisi wa bazekisi “kakuli hana hande lyano ni zibo yakupeta liswanelo nimisebezi yana filwe, sihulu yakutalima litaba za Khuta Yasikiliti.” Liñolo lizwelapili kutalusa kuli neli kalibaka leo muzekisi yomuhulu naboni kuli amushimbulule nikumuisa kokutokwahala musebezi wahae. “Nakushimbulula kuzwa kwa Khuta Yamuatuli Yomunyinyani ya Katima Mulilo, kukuisa kwa Khuta Yamuatuli Yomunyinyani ya Ondangwa, kukala la 15 Sope 2018. Uswanela kuyoipiha kumuzamaisi wabazekisa D. Gowases la 15 Sope 2018”. Matali ubulela kuli nañolezi muzekisi yomuhulu liñolo kumutolekela kuli nashimbululezwi kwa Katima Mulilo kakuli bomahe bakula butuku bwakutakana mi kiyena feela yakona kubababalela. Naekelize kuli nakona feela kulumela kushimbululwa haiba nakafiwa situlo sana sweli nikuli nakayo zwelapili kuzekisa mwa khuta yasikiliti. Ubulela kuli napetile hande musebezi wahae kakuba muzamaisi wabazekisi kamwana konela kaufela, mi haiba nekuna nikusaeza hande neli kalibaka lakuli nekusina hande bazekisi, mi nifa bazekisi kibabasikai mwa khuta ya Katima Mulilo, nikuli nihanali muzamaisi wabazekisi nana nikuzekisa nako kaufela. Naekelize kuli hala likweli za Lungu ni Kandao ñohola, nasebelize anosi kakuli muzekisi yomuñwi nali mwapumulo yakuyo anyisa. Ubulela kuli neli kayona nako yeo batatubi nebalumilwe kuyo tatuba musebezi wahae. “Haiba neni sikapeta hande musebezi waka kikalibaka lakuli nekusina batusi, neni mulemusize taba ye kono hakuna sana ezize. Nako yeñwi nenisebelize ninosi kalikweli zepeli, haukoni kusebeza nihaiba mwa khuta unosi. Naezize ñi? Nalumelanga feela bazekisi kutotusa kakweli, kasamulaho hape uyolumela yomuñwi,” nekubulezi Matali. Matali ubulela kuli taba yakukutisezwa mwamulaho famusebezi nemucile muhupulo mane haisi naile kwa Windhoek kuyo bonana nimuelezi mi nasa sebezi hala la 15 Sope ni 12 Yowa. Kono neli kanako yeo nazusizwe famusebezi kakuli muzekisi yomuhulu naboni kuli nahanile kulatelela litaelo zahae. Hana kupilwe kualabela falitaba zeo Mubakweli ku Muzekisi Yomuhulu Jackson Kuutondokwa nahanile kubulela, “kakuli taba yeo seli mwa khuta”.
New Era Reporter
2018-02-26 10:20:37 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...