• November 18th, 2018
Login / Register

Maticele bafiwa N$ 20, 000 ya kupikela tolongo kwande

Languages
Languages

Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Maticele bane batamilwe Lamubulo ni Labubeli kamulatu wa kukulubelwa kuli nebaputelezi muuso kamali afita fa N$ 10 milioni neba tomezwi kulifa mali afita fa N$ 20, 000 kuli bapikele tolongo kwande, hane ba bonahalile mwa Khuta ya Muatuli ya Katima Mulilo Labulalu. Maticele bane ba bonahalile mwa khuta neli ba mashumi amabeli, kakuli mapokola nebasweli yomuñwi musihali wa manzibwana Labubeli. Nihakulicwalo, kiba 18 feela bao khuta nelumelezi kupikela tolongo kwande, mi ba babeli neba siyezi mwa sitokisi. Bane bahanezwi kupikela tolongo kwande ki Boschof Masule ni Frances Lisao, ili bao balumelwa kuli kibona bane balifa maticele mali kabulyangelino. Kaufela nebasebeza mwa ofesi ya masheleñi kono nebasiile musebezi kusina kapelezo. Maticele ba 18 banyaziwa kamulatu wa buputeleli, bulyangelino bwa mali, kubata ku uzwa, nikuloba mulawo wa kusasileleza zakuitenga mwa buonga-ongi bwa zabukebenga, kaputelela Liluko la Tuto, Lipapali ni Sizo mwahala silimo sa 2011 ni 2016. Masule ni Lisao batalimana ni milatu ya ñambekelo ya kucinca mapampili ni kusebelisa maofesi abona kuifumisa bona beñi. Bayemeli ba muuso nebatiselize kuli mali ana shinyizwe kiamañata hahulu, mi haiba inge balumelelwa kupikela tolongo kwande baka isilinga mwa lipatisiso. Mwa ponahalo yabona yapili mwa khuta muyemeli wa muuso George Matali nabata kuli bafiwe mali akupikela tolongo fande afita fa N$ 30, 000 muñwi ni muñwi. Inonge Mainga ya yemela ba bañwi ku ba ba nyazwa nakupile muatuli kuli mali ana bulela muyemeli wa muuso ki amañata hahulu. Naize mali akupikela tolongo kwande haswaneli kuba inge mulatu, kono aswanela kulumelela ya nyazwa kuli azwe mwatolongo nikuyokuta kwa muzeko. Mainga nazwezi pili kutalusa kuli maticele habaholi mali amañata, mi bakaswana bapalelwa kulifa mali akupikela tolongo kwande. Uize mali ao nihautwahala buñata ha aluhanywa kuli muñwi ni muñwi nafumani bukai akaba amanyinyani. Matali nahanile muhupulelo ocwalo. Nasupile kuli nihaike muuso haukoni kupatulula kanako ya cwale kuli muñwi ni muñwi nafumani bukai, muuso wa ziba. Napatuluzi kono kuli yana fumani mali amanyinyani nafumani N$ 222, 000 mi yana fumani amañata nafumani N$ 570, 000 mwahala kweli ya Sope 2012 ni Mbuwana 2016. “Taba yalituwelo haiyo mwa mazoho aluna... Sabutokwa ki kuli balumelezwi kupikela tolongo kwande. Nelukona kubahanela, kapa kutoma N$ 100, 000, kakuli hakuna mali ainelezi kuli kiona aswanezi kulifa mutu yapikela tolongo kwande,” Matali ataluseza khuta. Neli kasamulaho wa kangisano ye muatuli Nomsa Kumalo, haiketela kuli ba ba nyazwa ba 18 bapikele tolongo kwande kakulifa mali afita fa N$ 20, 000 yomuñwi ni yomuñwi. Hala bao ki ticele yasa siile musebezi kabaka lakuli nasa supezi, muñoli ni maticele ba 16 ba basebeza ili maluti mwa liluko la tuto. Nebalumelezwi kupikela tolongo kwande kalitaelo zakuli habaswaneli kuzwa mwa sikiliti sa Zambezi basika zibisa mapokola; habaswaneli kuya mabapa ni ofesi ya masheleñi mwa Katima Mulilo; nikuli basike bayo kandeka nilipaki za muuso. Muzeko no isizwe la 4 Ñulule kulumelela lipatisiso kuli lizwele pili, kakuli kulumelwa kuli ba bañata baka tamiwa. Nako ye ni yona ikafa kolo kuba ba bata kufumana bayemeli, nibale ba ba bata kukupa bayemeli ba muuso kuli baeze cwalo.
New Era Reporter
2017-09-25 10:33:54 1 years ago

Be the first to post a comment...