• August 12th, 2020

Mbanga zonondja zaya zayasiki moSwakop


Konyara vantu wokusika ko 174 vatunga moSwakopmund nekoro lyawo nkera kavagwene nondja edi dakara asi demelikwamo lyepangero lyonondja. Sinzi sovantu kavagwene uwa wangoso kavakere womorukanda rwa DRC mo Swakopmund. Ano ava 38 nawo vamwe ngava gwana nondja edi momukunda gwa Karibib. Elikwamo eli kuligendesa uministeli wakarerapo ruhepo nonzara ngesi kuna kara asi vantu wokusika ko 500 navagwanenamo mauwa aga. Mokukwama elikwamo mbunga ezi zokutarurura yiwizamo mosirongo 2015/16 kwatanta asi ruhepo rorunene kwakara ko noperesenta dokusika ko 15.4 dogoro ko 10.7 kutunda mo 2010 dogoro mo 2016, ano egwano nye lyonondja kwagurumuka kutunda ko 7.2 % diwize po6.1% kutunda mo 2009/10 dogoro mo 2015/16 mokuyukilira. 

Yitundwamo kuna kutanta asi egavero lyokupira kuziramo lyokugavera nondja nayimwe yihepwa eyi yagurumuka kutunda ko 0.58 dogoro ko 0.56. Presidente Geingob mosihuyungwa sendi kamukwatereremo nguuru gomukunda Erongo, Kleophas Mutjavikua, katente asi nampili ngomu asi epangero lyadiva asi ruhepa simpe kuna kugurumuka, katambwire asi kugavera eyi tuna weke simpe kuna kara udigu wounene moNamibia, rambangako mouzuni. Nampili ngomu asi ose kuna kurwanesa ruhepo hawe ngesi simpe twahepa kukorangeda vantu vetu asi vahepa kulituramo melikwamo eli. Nye elikwamo eli twahepa kulitambura morwa lyahorako ruhepo moNamibia omu tuna kuvatera unene vantu vana kumona kanyando konzara. Mokukwama kwendi age Presidente, epangero lina turapo ngesi elikwamo lyokupopera vantu vana kuhepa nononsigwe, noyirema vagwane yimaliva, nondja vana kuhavareka ponosure ntani kwava runa gumu ruteni, elikwamo lyovaduni navamwe vaninkiliramo. 

Udigu ou una kara una zere, ose kunakara nelikwamo asi twahepa kurundurura mukaro neparu lyovantu vetu. Nahepa kutumbura momunene eyi vana kugwana vakurupe vetu, sivaro sawo ngesi kuna siki ko 182 195 vana kutambura koToyota ano vayirema awo kuna kara wokusika ko 44172 navenye vaNamibia. 
Nayinye eyi kuna kurugana nawa morwa yina rundurura eparu lyovantu ava. Pwahana womo ezeruro lyoyimaliva yovakurupe kwakere N$600 ano ngesi kuna kara nye N$1300 mosinema tupu sonomvhura ntano eyi yina kara asi natuvenye twahepa kuyihafera eyi, yimo ngoso ana kutanta Geingob. Geingob simpe katente asi megano nye eli lyokuwapukurura eparu lyovantu vetu, mokugusapo ruhepo, ministeli kwazipa nye sinka sina kutanta asi vapapare nye mauzera omu natugusapo ruhepo. Eyi yatwaredere asi tututlisepo nye elikwamo lyombanga zonondja. 


Eveline de Klerk
2019-10-24 07:51:30 | 9 months ago

Be the first to post a comment...