• July 16th, 2019
Login / Register

Mbunga zovantu vatokora kutunda megendeso lyovandonga kavatulirepo mberewa zavene


Nuusita Ashipala Ondangwa Malisigo pokatji kegendeso lina karako ngesi lyovandonga ntani vamwe ava vatjida megendeso lyoukansela wopa mpo wegendeso lyovandonga ngesi kuna kulihana nye unene mosikondovike kasipwire, vantu ava vatjida megendeso kayimonekere asi awo kavapatwilire mberewa omu nava vatera rudi rovandonga runa kupura nkenye mbatero kuhamena yorudi. Mberewa ezi zompe ngesi vana zipaturura pohotera zaPunyu, momukunda Oniipa omu muna kara asi nompanguro zonkarapamwe yimo nazikara moomo mevango olyo, mbunga ezi vatjida yimo nye kazitanterere vantu vazo momapeu gana puko. Mokugwedako yipundi novarugani hawe nare vanayiwapayike, yimwe kuna kara asi tava kayigusa komberewa zoministeli zoyipangura vayirete komberewa zompe. Mbudi ezi kazi geve gumwe ogu vatjida moukansela worudi mosigongi kasikereko momapeu omu konyara vantu wokusika ko 1000 kavakerepo, momukunda gwaOluno. Sinzi sovantu kavakerepo pepongo olyo kuna kumoneka asi vaforomani wonomukunda. Konyara nomukunda nadinye murongo edi dakara asi megendeso lyovandonga kavakere pepongo lyangoso. Sigongi kasiwizilirepo kumwe mbunga ezi kazikere nomaliyongo nezimo lyouhompa negano asi vagwanekedese vantu ava nye ava vatjidamo kapi kavatambwire egano lyangoso. Sayitunga zaNew era, kaziyigwene asi ezimo lyouhompa megendeso lya Hompa Kauluma Elifas, kavakere nononambadaro asi ava vatjida vavarugwidiremo, maliyongo aga kagakere ure wosivike ndi asi yivike yivali ngoso. Kansela gwanare gomukunda Amuteya, Vilho Kamanya, kahundilire vantu ava vana kara nononkango dawo vapira kupangura vatameke kuditjangesa pomberewa zaOniipa. Kamanya katente asi vantu ava vatjida awo kwagwna edeuro mvhura ezi ntani mvhura ezi kazipwire kuhamena omu navatara maudigu aga. Kamanya katente asi ministeli zoyipangura nazivatera momunene nomokufuta evango eli vana kuruganena. Nye mukuronagona pamberewa goministeli zoyipangura Amelia Nathanael katanterere sayitunga zaNew Era asi ngoministeli aw okapi vana hamenemo monomutangu dawo odo, nye maudigu govantu vahepa kugatarurura moomu gawapera. Mokukwama ngoministeli vakansela ava kapi vavatjida mokukwama veta zawo pamberewa zopampo yimo ngoso ana kutanta Nathanael. Mokutura asi mberewa ezi zonkarapamwe zikare pevango poopo zakara mberewa zorudi kwakara asi nsene pana kara evango. Ano nsene asi pwato mberewa ministeli zakara nononkondo mokukapapara evango eli navavhura kufutira, eyi yiyo nye yina kukahoroka melikwamo lyouhompa wovandonga. Yimo ana kutanta  Nathanael. Kutjangesa mambo ndi nongesefa kutunda momandaha vahepa kukayitjangesa komberewa zompe, yimo ngoso ana kutanta Kamanya. Sigongi kasitokwere asi vahepa kukaturapo account ezi navagendesa vantu ava navakatumbura vakazifire sinka. Kamanya simpe karugilire asi awo kapi vavahagekesa nampili nakauke kukara asi vakansela worudi. “ Ose nyose vatura monombapira degendeso rudi oru, eyi kuna kumonekera asi ministeli nyose vana kupa edeuro kapisi mbunga zina zimwe. Yimo ana kutanta Kamanya. Hamutjanga gorudi rovandonga Nepando Amupanda kanyokere kukumbururako, asi agave yitundwamo yosigongi. Sivike sina puko Amupanda, kwatumine mbudi asi mbudi zina kutunda kwahompa asi epongo olyo age ngahompa kapi ana lipulisire. Nokuhundira vandonga asi vahepa kuliporako mokuza komapongo gana kara asi kapi gana tundu momberewa zendi, yimo ngoso zina kutanta mbilive. Kugusako vaforomani, sigongi esi vamwe vezimo lyouhompa yipo kava kakere. Vamwe kava kerepo vanapolitika ngwendi Helmut Angula, Nickey Nashandi, Eddy Amukongo ntani Kanana Hishoono.
New Era Reporter
2018-03-22 09:11:03 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...