• April 8th, 2020

Meatcos ge 115 000 xa a !nāsa gomana 2019 !nâ ge ǂā


ǀAEǁGAMS – Namibiab ǁGanǂharugub ǂNûiǂgās (Meatco), ǁîs !hūb !nâ hoan xa a kai ǂnûiǂgās hîa ǀgapi ǀgaub !harib ai hâ ǁkhāsiba ūhâ gomaǁgan-e xu hâ xūna !hūba xu ra sîǂuis ge ǂoago kurib !nâ 115 000 xa a !nāsa gomana ge ǂā. 

Ai!âkam !nakaǂnôa aiǂnû-aob Meatcos ǀawemā!nans dib, Ronald Kubasi ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai ǂhôamāǂui-i hîab ǀasa Sîsenǂuira Danab (CEO), Meatcos dib Mushokabanji Mwilimaba gere mâi-ai!â-i tawa nē ǂansa ge mā!kharu.”Meatcos ge ge ǁgau ǁîs di dana ǂâibasens hîas !hū-omkhâis !hūb dis !nâ ra ǀhurusa, ǁnāpas ge ǂoago kurib !nâ 115 000xa a !nāsa gomana a ǂās ǀkha, !gōsase nau ǂgari-aona nē ǀkhurub mâsib !nâ huis ǀkha,” tib ge Kubasiba ge mî. 

“Meatcos ge ǁaupexa 85 persentgu xa !nāsa !gôab gomana ge ǂā, ǂganǀgauga ǀgapiǀgapi tamase 2018ǁî kurib di ǁkhā ǁaeb ǀkha i nî ǀgoweǀnōhes karao,” tib ge ge mîǀaro. Nē !gom mâsib ǀkhurub dib tsîn !nâs ge Meatcosa dīhō tsî N$1.1 biljunsa !hūǁkhāsiba omkhâis kōse ge mātare!kharu. ǁNāpab ge Mwilimab di !gaehesa gere !khōǀkhā soab aib ge Kubasa ge mî, Mwilimab ra kaise ǀgaisa tsî ǁawosa ǂan-tsî-hō!âs ǀkha ǂgâxasa tsîs nēsa Meatcos di ai!âba !oa ǀomkhâis ǀguisa nî ǀgaiǀgaisa. 

“Mwilimab di sîsenǂans tsî !gâi sī!nâdi hîab ra hā-ūsaodi ǀkha da ge sida ǀguis khama ī saua!nâ-i tsîna ūhâ tama hâ ǁîb nî Meatcosa nē hâ !gari sîsenaon tsî hoaǁae ǂkhâ!nâsa mās !aroma a ǂhomisa ǂgaeǂguis tsî !kharaga !âǀhuru-aon tsîn ǀkha ǀgapi !harodi ai ǀgui sī-ūsa,” tib ge ge mî. Mwilimab ge !âubasenhe rasa !oa ǁîb di ǀasa !haros !nâ 1 ǀKhūǁkhâb dis ai nî sîsentsoatsoa. 

Nēsib ǁîba ra !oaba!nâ !haros ge sîsenǂuira direkterse Namibiab !Hū!nāsi ǂGari-aon ǂNûiǂgās (NNFU) !nâsa tsîb ge ǁkhāti ai!âkam Meatcos ǀawemā!nans ǁani-i ǁnāpab ge ǀhûǁarebese ra ǂgari ǂgari-aona gere ǂnûǁkhaebase. ǁÎb ge nē !harosa xu 29 ǀHōǂgaeb 2019 dis ai ge sîsenǀû. Kobusi ge ge mî, Mwilimab di !gaehes ǀkha di hoa dana !harodi Meatcos dide a ǀoasasa. ǁKhātib ge ge mî, ǀawemā!nans di sîsenǁaeb tsîn ge a !gûǀam tsîs ge ǀō-aisa ǂnûsa ūhe hâ i ǀasa ǁanina ǀawemā!nans !aroma ǁgaumâis disa ti. 


Kuzeeko Tjitemisa
2020-01-14 07:21:25 | 2 months ago

Be the first to post a comment...