• July 23rd, 2019
Login / Register

Mîmais âba ra dīǀoa kaise ǂhâsib !nâ hâna huis ǀkha


Alvine Kapitago ǀAeǁgams Kaikhâis âb !nâb ge Alex Kanuba ge ǁorexa axa i. ǁÎb ge kaira hâ ǁnaosas tawa ǁîb kaikhâis !nâ ge hâ xawe ǁae-e ǁîsa kō!gâs !aroma ūhâ tama ge hâ i tsî !nāsa ǁaega ǁîb !gûdaogu ai ǀgui gere hâ. ǀGuitsēb ge ǁnaetib aseb ǁgâusa xu a ǀkhai hîa ǁâǁawaba ra !khō!oa ǁnaosas go ǂoa-ūdade xu ǁnā tsî ǁnā tsû-ain xa !aromahe hâse a ǀomǀuni !khaisa. Kanub ge kaise kai ǀgapitsâsens ǀkha ge !gau, ǂâib gere ob ga ǁîba hâba si hâ o-i ga hui-e ǁaeb ai hâ hâ tsîs ga ǀnîsi ûib âsa sâu-e hâ xui-ao. Kaub ge ǁnaosas di ǁkhōs tsēs ai ǁîs di ǀhowas tawa mîmâisa ge dī. “Tita ge ra mîmâi ti ûitsēdi hoade ta kaise ǂhâsib !nâ hâ khoena nî kōǀkhāsa. Nētis ge ti mîmâisa ge sîsentsoatsoa,” tib ge Kanuba ǂoago wekheb ai gere ǁgae. !Nonadisi kurigu ǁîb ǁnaosab ge ǁkhōtoas khao!gâ !kharu hâseb ge Kanuba noxopa nē mâmâis âba kai ǀnammi tsî ǀguixasib ǀkha ra dī. Nētsēb ge ǁîba Katuturas Kairakhoen ǁGâub tawa a dana matorone, kairana kō!gâs !ereamsab ūhâse. Namibiab ǁgab nî hās ai!âb ge Kanub hîa ǂHaruguba Mûǂams ǁkhāǁkhākhâisa ūhâba, !kharaga !hūgu !nâ kō!gâ-aose gere sîsen, ǂgaiǀons ai United Kingdommi, Belgiummi tsî noxopa ǀnîgu !nâ. Kanub ge ra mî nēti ī sîsenna dīs khoe-e xu !nū!nâxasib, ǁguiǂgāsens tsî ǀnamma ra ǂgaoǀkhāsa. Kanub hîa Nigeriab di !hūǁîb ge ra mî, ǂhâbasa-i asa ǁkhāǁkhākhâisats nî ūhâsa xawe nēn hoan ǂamais ǁîsa ra mâǂoas ge ǀguixasib tsî !nū!nâsaxasibats nî ǁgauǂui tsî ǁnās !oagu sa tsēkorope ǁaxasina !khōdanasa. Haka kurin ge Kanub nē kairan hîa hoana a Namibiaǁî xawe !kharaga ǁaedi tsî !hao!nāsi ǂūsiga ūhâna ra kō!gâsa, xaweb ge dīb ra sîsenna a ǀnam tsî hoaǁae mîmâis âba ǂâis !nâ ūhâse nēsa ra dī. Kairan ge nēpa !kharaga mâsigu !nakas tsî !aromadi ai ra ǂgâxa, ǀnîn ǀaokhoe-osib xa ra hā hîan ge nauna kō!gâhes ǂhâsib xa nēpa ra hâ hâ.
New Era Reporter
2017-10-24 10:07:13 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...