• January 20th, 2020

Mufundoti wa matokwani ulengwa lilimo zesupileMubihi wa Mutende

WINDOKO – Khuta ya sikiliti ya Windoko nelengile muuna yana fumanwi mulatu wakufundota matokwani amasheleñi alikana N$228 000, lilimo zesupile mwatolongo. Muatuli yomunyinyani Elina Nandango nalengile Victus Makono, walilimo zemashumi aketalizoho kazene, lilimo zelishumi zakuina mwatolongo, mi zetalu nelibeezwi kwatuko kalilimo liketalizoho, hala taba yakuli hafunwi mulatu wakufundota matokwani mwanako yetomilwe. 

Makono nazekiswa kamulatu wakulekisa matokwani, kasamulaho wakutamiwa kimapokola nimikotana yemilalu mone kuna nimatokwani abuima bwa 76kg, amali alikana N228 000. Matokwani nafumanwi kimapokola kanako yakuseca ndu yahae la 24 Ñulule 2009.  Kanako yakufa bupaki mwamuzeko, mupokola Linas Mutali nabulelezi khuta kuli nebatamile Makono mwakweli ya Ñulule 2009, kasamulaho akusebelwa kimembala wasicaba mi sebazwelapili kuyo ulunguta ndu yahae. 

“Neni filwe liñusa kuamana nindu mone kubulukilwe matokwani,” nekutolokile Mutali kanako yakufa bupaki hala zene ezahezi kuisa kwakutamiwa kwa Makono. Nabulezi hape kuli kasamulaho akuseca ndu, mikota yemilalu yamatokwani nefumanwi ipatilwe mwatasa mumbeta, mwamuzuzu omutuna wandu. “Neni kwaluzi mikotana yemilalu mi senifumana kuli mwahali nekuna nituñata totupuzwana,” nekubulezi Mutali. Makono yana siyo nako mapokola habayo seca ndu yahae, nalizelizwe kimufumahali wahae kasamulaho akulaelwa kimapokola. Hato esha, nazibisizwe kimapokola hala zene fumanwi mwandu yahae, ili zene tisize kutamiwa kwahae. Kanako yamuzeko Makono nahanile kuitumelela mafosisa, nalatuzi milatu yana nyazwa kayona kibazekisi bamuuso. Mwakuilabela kwahae naize nihaike matokwani nafumanwi mwandu yahae neli amuuna yabizwa Rambo.


Staff Reporter
2019-07-01 10:24:22 | 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...