• April 23rd, 2019
Login / Register

Mukadi kadipagere sipwa sendi morwa usura wanangwasa


Selma Ikela Windhoek-Mukadi gonomvhura 27, zinya, kogu kavatwire nombere dogoro kufa, mosikondovike omu kava rwanene usura wanangwasa ngesi kuna kara asi awo kapi vana kulizuvha hena ngesi. Onane vendi, Elsie Geingos wonomvhura 69, ogu kayasikire moVenduka kutunda kofarama zakara asi nokilo dongandi komuzogo gositata mosondaha kongurova morwa ehudi eli kali horokere, kuna kumoneka asi ana kara noudigu unene mokugusirapo mudipagi ogu morwa age ngesi kuna zumbanesa vana vendi wokusika kontambali. Vavali kwavatwa nombere dogoro kufa, ano ogu gumwe kwadogoroka kehudi lyehauto. Mugazarerwa kuna kara asi munagona gwaGeingos. Nakufa kuna mudimburura asi yige Natsha ‘Meide’ Geingos. Ehudi eli kalihorokerere morukanda rwaOkahandja rwakara moVenduka momapeu koyiha yonovili 16h00. Mugazarerwa kadukire atundepo opo kayihorokerere yokulitwa nombere nye vaporosi kayivatompokere mokukakwata mugazarerwa ogo. Mokukwama ekoro lyendi, Immanuel Witbeen, ogu kakerepo apa kasihorokere simpagwa sangesi, mugazarerwa kumwe naGeingos kavagendere kumwe vaze kembo kukwama muramba. Witbeen katente asi age kavaterere mugazarerwa mokuzegurura evero konzugo zendi morwa kapi kagwene asi kupi ana tura nonsapi. Vavavali ava kavakere nye monda siruwo oso kapulire asi usura kupi morwa age nzara nye awo kavanyokere kumupako nondja ndi usura. Makura nakufa yiyo kadimwine kumwe nokuyitjisira pevhu makura mugazarerwa age kumwe nokudamuna mbere atwe ogo ana tjisa usura. “Eyi kayihorokerere komeho zange. “ Ame kapi namona rumwe mukadi ana kuruganesa mbere ngwendi momu kaziruganesere, yimo ana kutanta. Witbeen katente asi sihorokwa sangesi simpe kuna kara momutwe gwendi. Tupu kayihorokere ngoso mugazarerwa makura yiko kunduka aka vande kembo lyekoro lyendi oku kavakamukwaterere momapeu. Mosiruwo sooso, Gengos ogu kakere ana handuka, ogu gakara asi yiwizamo yendi yimaliva youkurupe, yokusika ko N$1,200 ngesi kapi ana diva asi ngapi nakahoreka munendi morwa ngesi age kapi ana kara noyimaliva. Age kuna kuhundira nye vasamaritani wonkenda vamuvatere yipo aka horeke munwendi. Mukurukadi ogu simpe kuna mutamba hena elikwamo lyokukatekura ndi kurera vana vavali vana kufa. Nampili ngomu asi mugazarerwa sipwa sendi, ozina vana kufa kuna handuka unene morwa kapi ngavamona munawo ogu gosiraura hena. “ Ame kuna handuka unene, ntani mutjima gwange kapi guna wapa. Nampo mugazarerwa nagwana yimaliva yokulifutiramo modorongo nye ame kapi ngani mona hena munwange. Munwange ogu kutakamesa vanona ntani yige akuhu yidwara yange, yimo ana kutanta Geingos. Ogu ana kara asi momeho gendi mopa mahodi. Munwa gomukurona gomugazarerwa, ogu ana hingire pepi nozina kuru, nage kapi ana kuvhura kuyilididimikira, nage kuna kulira, siruwo oso Geingos ana kugava esanseko kuhamena muntu ogu ndi munendi vana dipaga.
New Era Reporter
2018-03-01 09:25:39 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...