New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Mukunupi hanahani hande kuli azekiswe

Mukunupi hanahani hande kuli azekiswe

2020-11-02  Roland Routh

Mukunupi hanahani hande kuli azekiswe
Top of a Page

WINDOKO – Baba beli baba bona zakutatuba mayemo amunahano, bane batatubile muuna yanyazwa kubulaya folomani wahae, ni kuholofaza yana beleka niyena kwaliofesi za musebezi, nebafile piho yakuli hanahani hande, kacwalo haku konahali kumuzekisa. Mutatubi wakwa mukunda Renhardt Sieberhagen ni mutatubi wamuuso Lahija Hamunyela, kaufela nebaize Simataa Merlvin Simasiku walilimo ze 34, hakwanisi kuamuhela mafosisa ahae hane akunupile ni kubulaya Sarah Lungowe Mwilima, nikuholofaza Ester Ndahekelelwa Nepolo, mwakweli ya Sope 2019.

Balumelelana kuli Simasiku ulumela mwalika zesiyo, nikuli ukona kuketa mwakulumela lika zesiyo, isi kusikuluhela kwataba yazekiswa kayona.
Babeleki bakutatuba munahano neba lumelelani kuli Simasiku hayo mwamayemo akuzekiswa, nikuli hakoni kuutwisisa litaba zamuzeko kuli aitwanele hande. Sieberhagen na elelize kuli Simasiku hana pono sakata ya mayemo ahae, kuli mane hakoni kufa hande litaelo kumuyemeli wahae. Nabulezi mane kuli yena ulwanisana ni muyemeli wahae, mi ubata kubabaza bupuluki bwa hae isi kusebeza ni muyemeli. Liñaka zepeli neli ize Simasiku uhupula feela za masheleñi akulubelwa kuli nafumani kuzwelela kwabuse bwa mawate, ni manzwi ane amubulelela lika. Nabulezi hape kuli folomani wahae na musheununanga.

Mwalizazi la kutatubiwa Simasiku nabulelezi liñaka za sipatela kuli nahanezwi sikoloti kwa panka, kiha utwa linzwi la folomani wahae limuseha ni kumusheununa, kikafo na mukunupile kabaka la kumushubula. Mubakweli kuyomuhulu wa bazekisi Antonia Verhoef na amuhezi lipiho zabatatubi bamunahano, kono nakupile khuta kuli Simasiku akwalelwe mwatolongo ya Windoko, isi kuiswa kwasipatela sa baba takana, ili sana ize hakuna hande buiketo. Naize bahabo mufu ni bane abeleka ni bona ba mwasabo yakuli ukona kubayela haiba inge asa kwalelwi hande. 
Muatuli mwa khuta yepahami Christie Liebenberg nabulelezi Verhoef, kuli hakoni kulaela babeleki bamakete kwakuisa Simasiku, kono naize lipulumuki zeli mwatolongo kamita li iswa kwatolongo ya Gobabis kapa ya Oluno. Simasiku yena nasika tabela piho yene filwe, mi napatehile kubulela Lienberg hana kandeka ni bayemeli, apihelela kuli yena hatakani nikuli ubata kuikemela. Nanyazize muyemeli wahae Vernon Lutibezi kuli nasweli kupondola manzwi ahae ili kuli aiswe kwasipatela sa lipulumuki. Liebenberg nalaezi kuli Simasiku aiswe kwasipatela sa baba takana, kufitela azibahazwa kuli sali mwamayemo sakata akuzekiswa.


2020-11-02  Roland Routh

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page