New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mulena Liswani III ushaela kutwano yamishobo

Mulena Liswani III ushaela kutwano yamishobo

2019-08-05  Chrispin Inambao

Mulena Liswani III ushaela kutwano yamishobo

BUKALO – Mulena Kisco Liswani III ili yakwanisa lilimo zemashumi amabeli kazetalu ali yena Munitenge wa Mushobo wa Masubia babaikumbuta kakuba Veekuhane mwasikiliti sa Zambezi, viki yefelile Lasabata natiselize taba yakuli batu bahae bamwakutwano ni mishobo yeñwi mwasikiliti. Hana bulela kwamukiti wa Vwikuhane Vwetu kone kuputehezi nyangela, hala bona malena Boniface Shufu wa Mayeyi ni Joseph Tembwe wa Kamaiso ya Sizo ya Mashi, hamoho cwalo ni Ngambela wanaha Saara Kuugongelwa-Amadhila, Makwambuyu ni baetapili kubala kuisa kai, Liswani III naize mukiti nozibahaza litaba zacwale nizakale nikuli Masubia baikumbuta kuli Namibia selukuluhile lilimo zemashumi amabeli kazelobañwi. Likwambuyu wa Zwelopili ya Libaka za Litolopo ni Matakanyani Peya Mushelenga, Ngambela wa Masubia Albius Milinga Kamwi, Natamoyo Maurice Muyatwa, ni Induna Yomuhulu Gilbert Jamu Liswaniso, manduna balilalo ni minzi nibona nebaile kwamukiti kone kuna cwalo ni malyalya.

 Naize batu bahae bamwakutwano mwahala bona ni mishobo yeñwi, mi nebabile nikolo mwakulwanela tukuluho kalindwalume zecwale ka Brendan Kangongolo Simbwae, Greenwell Matongo ni Richard Kapelwa Kabajani, hala lindwalume zene lwanezi tukuluho. “Kanako yeswana, lusebelisa mukiti woo wasilimo kutabela bukacenu, ili zende zeluezize kakuba naha ni sicaba kuzwelela naha hailukuluha. Mwanzila yeñwi mukiti ulufa kolo yakuitumela kwamuuso kazwelopili mwalibaka zaluna,” nabulezi. “Kihalutomahanya litaba zacwale ni zakale halukona kusinula mutomo wakozo ni zwelopili ni kuyaha naha,” nabulezi mwamanzwi abulelwa feela hañwi mwasilimo kwa sicaba sahae. “Hanina kutalusa kabutungi zwelopili yeo muuso uezize mwalibaka zeli mwakamaiso yaka ni mwasikiliti kaufela kuzwelela mukiti wa Vwikuhane Vwetu wakwamulaho bakeñisa nako,” nabulezi. Mi naitumezi kwa muuso hala kuyahiwa kwa mukwakwa ozwa Namalubi kuya Luhonono, hamoho cwalo nikuyahiwa kwa ofesi yasilalanda kwa Nakabolelwa.

 Nabulezi hape kuli “linanga lacwale kilelituna haisamba, niha batu nebalikile kulima nekusina tuso, mi babañwi babaswanela kutusiwa babeelwa kwatuko mwendi kabaka labutuna bwa linanga.” Mulena Liswani III nakupile hape muuso kaofesi ya Ngambela kuli “musulo walinanga uekezwe ili kuli batu babañat bafumane tuso.” Mwamazwi ahae nakupile hape muuso kuisa mulilo wa magesi kwasioli sa Impalila “ili kalulo yekatusa likolo, nilipisinisi zefumaneha mwalibaka zasaana, ili kalulo yekahulisa bupoti nikutisa misebezi,” ili kunanula mayemo asicaba sa Namibia sesikungulezwi kwatuko mwalibaka zale. “kakufeleza, lubata kukupa liluko la makete kutalima taba yakuyaha sipatelanyana kwa Muzii kwasaana upa wa sikiliti,” Munitenge nabulezi kuli sibaka sesili mwakamaiso yahae nesili sazeñwi zene kungulezwi kwatuko mwanako yabukoba, bakeñisa silikanituna sene sili mwahala Katengo Kasizo Kakamaiso ya Masubia ni Kopano ya Swapo yene lwanela tukuluho.
 


2019-08-05  Chrispin Inambao

Tags: Khomas
Share on social media