• April 20th, 2019
Login / Register

Mulena Mayuni uhana lipulelo zakubata kupuma sikiliti


Hilma Nakanduungile Choi-Undiwanyangela wa batu bane bana ni maikuto akuitabisa neba kubukani kwa Khuta ya Sizo ya Mashi kwa Choi, libima zebato eza the mwanda kaze mashumi amalalu (130) wiko wa Katima Mulilo, kuyo tabela mukiti wa sizo wa silimo wa Tulikonge, ili ko likwata ze shelana-shelana neli tabisize sicaba kalipina ni mibinelo ya sizo. Mukiti one uzahalile la Sunda viki yefelile, ne ukubukanyize sicaba kuzwelela mwa sikiliti, kungelela cwalo ni malena ba sizo, Litunga Kisco Liswani III wa Masubia, Litunga Boniface Shufu wa Mayeyi, hamoho cwalo ni mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, ni batu ba bañwi ba ba tompeha. Mwa liñusa la hae, Litunga Joseph Tembwe Mayuni naize mikiti ya sizo ibapala kalulo ye tuna hahulu mwa kubukeleza naha kuli isike yalatehelwa ki buizibahazo bwa yona, hamoho cwalo mi sizo sa yona. “Mikopano yeswana sina ye iswanela kuba yehatiswa mwa naha kaufela nikuba kalulo ya Namibia nationhood campaign, ili yese iezize hande mwa kubukeleza buikumuso bwa naha. Ndu ya Namibia kakutala ise ifumani se siñwi hala kalulo ye. “Kacwalo ni kupa baeteleli kana hamoho cwalo nibalateleli baka kuli basebelise mikiti yasizo kuzwiseza pata kutwano, kozo ni buiketo mi ba ambuke litaba zetisa ketululo ya mushobo,” kwa eleza Mayuni. Mayuni uzwezi pili kubulela kuli butuku bwa ketululo ya mushobo bo bubata ku kusinya naha buswanezi ku feliswa. “Nitabela kusepisa muuso kuli batu baka, Mafwe, haba itengi mwa litaba za ketululo ya mushobo,” kwa bulela Mayuni. Mwa nzila yeswana aeleza batu ba hae ku ambuka bao ba ba bata kutisa mifilifili ni likauhano. “Nise nibulelezwi kuli kuna ni batu mwa Zambezi ba bana ni baikuto akupuma sikiliti. Basweli kubata linzila zakutisa mifilifili mwa Namibia ka kucala likauhano ni kusilafaza mihupulo yesa limbululi. “Sicaba saka, namikupa mu ambuke batu ba ba cwalo. Kakuba naha ye zwela pili luswanezi kuibukeleza kubao ba ba bata kusinya sifumu ni tukuluho yene lwanezwi katata,” kwa eleza Mayuni. Uzwezi pili kueleza bayahi ba naha Namibia ba ba tabela kozo ku hana mihupulo ya ba Caprivi Concerned Group, ba bana ni maikuto akupuma silikiti sa Zambezi kwa naha Namibia. Mulena wa Mafwe nasebelisize nako yeo kulumba muuso katundamo yakubata kusebeza ni likhuta za sizo kutisa zwelopili. Baeteleli ba sizo base bafumani tompo kuzwelela kwa muuso kuzwelela naha hailukuluha. Sicaba sa Mafwe saitupela kwa zwelopili yetisizwe ki muuso sihulu muyaho wa khuta ya luna one luyahezwi kuli luno ezeza teñi litaba zaluna kaufela, atalusa. Nihakulicwalo, Mayuni ufitisize lipilaelo kuamana nikulyeha kwa zwelopili ya munzi wa Kongola, kakuli mubu nofilwe lilimo ze 15 zefelile, kono hakuna cinceho yebile teñi. Ukupile muuso ku ankufisa kulifa batu, hamoho cwalo ni kueza mikwa, kutisa mezi nizeñwi cwalo. Uzwezi pili ku kupa muuso kuteleza kwa sililo sa batu ba Singalamwe ni Masida ba bana ni kuzamaya misipili ye mitelele kuya kwa lipatela. Buñata bwa batu batimela mwa nzila kuya kwa lipatela. Kacwalo ni kupa muuso kuyaha lipatela mwa libaka zeo. Kuekeza fo, nikupa muuso kuhulisa sipatelanya sa Choi ili kuli sikone kutusa batu ba bazwa kwa Lizauli.
New Era Reporter
2017-09-18 10:02:58 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...