• July 16th, 2019
Login / Register

Mumbab ge Prof Hangulaba kai !aub ǁhao-aona xu ge hâ ib !naka gere tawede ǁnāxu

Languages
Languages

John Muyambab Rundus-Universitaits Namibiab (Unam) dis di Danab tsî ǁkhāti a Namibiab di !nakaǂnôa presidenti, Nangolo Mbumbab ge tawedeǁnāxus Professor Lazarus Hangulab disa ǀgaisa ǁapun!oms tsî !khōǀkhās hîa ǁhao-aona xu ge hâ is !naka gere mā. Professor Hangulab ge ǁîb di ǀuniga ǁkhāǁkhāǂuisen rana ǂan!gâs ǂhawegu tsî sara-anab ǀkha ǀkhaes di ǁâudība Rundus Unam Kampes tawa gere ǁhao!nâ ǁnāpab ge 14 kurigu di mâǂoa hâ !oabasa ǁguiǂgāsens ǀkha a dītoase. Mbumbab ge nē gowaǂuisensa Rundus Unam Kampes taw age dī ǁnāpan ge 432 studentna ǁîn di !kharaga ǁkhāǁkhāǂuisendi ǂan!gâde, diplomagu, xratgu tsî ǀgui PhDb !nâ gere !khō!oase. Nēpas ge Professor Hangulab ge ǁîb di ǀuniga ǁkhoreǁhares gowaǀîsa Unams !nakaǂnôa danab ase gere māsa. Universitaits Namibiab (Unam) dis di ǀasa tsî a !nonaǁî Danab tsî ǁkhāti a Namibiab di !nakaǂnôa presidenti, Nangolo Mbumbab ge Professor Hangulaba koasa gere mā Universitaits Namibiab di ǀomkhâis !nâb gere ǀhuru mâǂoa hâ !âs !aroma tsî gem î, Hangulab di ǂgaeǂguis !nakas ge Unams di Rundu Kampesa 2011ǁî kurib ais ge a tsoatsoa-ū 354 studentna xu nēsi 2 319 studentna nē kurib !nâ ūhâsa. ǂOaǂansasib tsî ǁkhāsib ǁkhāǁkhā!âgu dib tsîn ge ge ǀomkhâi diplomab ǀguiba xu 4 kuriga ra !khōǂgā xratdi kōse tsî ǁnās xōǀkhā ǂoaǂamsa tsî !gôahesa PhD !harib kōse nēsi hâsa. “Professor Hangulab ge mâǂoa hâ ǀgôagu sada !hūb digu di ǀguiba kaiseb ǁkhāti a !gam!gamsenxase, xawe ǁîb !gam!gamsenxasib !nâ ǀgaisa tsî !gari sîsenaoba. Nēs nî ǁîb di ǀuniga !nā-i ǁkhoreǁharesab nî dīsa amaga ta g era ǂgan î da ǂaiǂhawab aim â tsî ǁapuba bi,” tib ge Mbumbaba ǁhao-aona ge ǂgan. Nē kurib !nâs ge Unamsa 25 000 xa a !nāsa !gôab studentna !kharaga kampesdi ǀhaob ai ūhâ.
New Era Reporter
2018-05-08 10:26:52 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...