• July 9th, 2020

Munangesefa gomuChina karetere ruhafo mohostera


Stefanus Nambara 

Nkurenkuru- kapa wizire marunduruko gomanene kosure zaSikarosompo zakara moKavango zoutokero posiruwo oso sure kazigwene evango lyokutunga ndi lyokurara nokuterekera eli kavagwene sinkwa ntani tupu kovaSamaria wovawa ava kavatere ruhepo rovanona. 

Kutameka tupu mvhura zeezi, elikwamo lyosure, vamitili posure kavakere tavatara asi yinke yokuvhura kuruganako morwa kwato yokurugana pwanyovelike rambangako vanona ndi varongi morwa awo kuruganesa nzugo zomararo zimwe tupu novanona morwa nzugo zovanona kwazizonagura mvhuara. 

Apa nye kavayizuvhire oyo, vavali vaSamaria wonkenda Mwahafa Ndilula na Charlene Chen kwavagumine unene makura aw okapi vakere tavalipuragere ndi valikatakate kumwe nokuwiza vayavatere sure ezi zakara 35km muzogo gwaNkurenkuru doropa. Chen katente asi ngomukiliste, age kalizuvhire asi gahepa kuvatera nampili ngomu asi kapi gadiveire asi yilye ana kuvatera, nye vanona navagwanena mo uwa. 

“Nsene sure kwazitura apa asi zivatere vatungimo, morwa sinke nye ose tuna karere ure, nye tuna yasiki tuna vatere vantu ava ava kara novarongwa ava. Yimo ana kutanta. 

Yiruganeso eyi gavageve tavakadika nonzugo dokurara mbali ntani zokuterekera rambangako zokupungwira yininke yawo. Chen simpe kageve matarase gokusika ko 20 ntani N$1000 varandere vanasure owo 12 vakara mohostera. Koruha nye rosure hawe ose tuna hafa unene, unene ne, yimo ana kutanta mukwatelimo gosure kurona Miriam Kaihoto. 

Age katente asi uhwi ou kuna kuvatera unene munona gomosirongo saNamibia omu vana kugava uturo wawo ntani nondja yipo awo vakare tava tura magano gawo kerongo morwa awo yiwo nompitisili domungura. Varongwa nye kombudi zawo zorupandu karesere ogu kavakwatereremo vakwawo navenye, Liisa Maliti, gomontambondunge 6 kavageve rupandu kwava kavaretere uhwi ou omu vana kuyasika kosure zawo. 

Komukurona nye gerongo momukunda, Teopolina Hamutumwa mombudi ezi kamukwatereremo Gotfried Karapo ogu ana kara asi sipikitora goruha rwaNzinze katente asi eyi kuna kumoneka asi kuna karapo eruganeno kumwe merongo, omu natuvenye tulikulikwatesa. 

Ose kuna kuyimona nawa nawa asi kuvhura ngano koruganesere yimaliwa eyi koyininke peke, eyi yakara asi kuvhura ogwanenemo uwa posiruwo sosisupi, nye one muna tokora asi tomupungura merongo, morwa mwadiva asi mulyo musinke gwakara nsene opungwisa merongo nomuhoko gokulirongo”.  
* Stefanus Nambara, mugavi nombudi koministeli zo ICT.


Staff Reporter
2020-03-19 07:55:47 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...