New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Munasipundi govagavi ndunge vaHompa gwaUkwangali kadogorokere

Munasipundi govagavi ndunge vaHompa gwaUkwangali kadogorokere

2020-09-03  John Muyamba

Munasipundi govagavi ndunge vaHompa gwaUkwangali kadogorokere

Mayara – Rudi rwaukwangali moKavango zoutokero vana gava mbudi zoruguwo kuhamena nomfa daChristian Shimuketa, ogu gakere asi munasipundi gondango zokugava magano kwaHompa gorudi roVakwangali. 

Shimuketa gonomvhura 57, kadogorokere moune womazuva 27 Siwogedi 2020, mosiruwo oso age kuna kumudukisira kosipangero sepangero. Munasipundi gwetu katusigire moune ngurangura. Age kapi kakere mazuva age kakere kapi ana kuzuvha nawa moyivike eyi yivali; kakakere kosipangero koRundu sivike kasipwire, makonakono kavakagarugene omu kakere tandindire yitundwamo yendi moutano- konyima tupu komeho aga dogoroke,’’ yimo ana kutanta mpitisili gorudi rovaKwangali Eugene Siwombe Kudumo. Shimuketa kwakere mugavara gokorulyo rwaHompa Kudumo kutunda tupu mo 2015. 

‘’ Konyima tupu apa kakatundire kosipangero komeho akatusige, kamonekere ngwendi hansako nye moutatu womazuva 26 Siwogedi, yipo katamekere kusivana asi mutwe gwendi kwakukora unene – ano ngurangura zokukwmako yipo nye kava kamumwene vahakuli posipangerogona saNzinze – ezi zakara pepi tupu nembo lyendi,’’ yimo ngoso ana kutanta Hompa. 

‘’OPo yipo kavakamukonakonene, nye upyu wendi kaukere keguru ntani suka nazo kazirondere, makura yipo nye kavamutumine aze kosipangero saNankudu nye ehauto lyokugendera vahakuli ndi asi ambulance kazilirenge kuwiza. Nye munwendi yipo kamudamwine nehauto lyavene age yipo kadogorokere monzira zokuza kosipangero. 
Mokukwama Hompa Kudumo, katente asi vahalkuli woposipangero saNankudu kavakusire hena makonakono, age nye kavatumine kolaboratory omu vana kukatara asi kadogorokere koCovid-19. –jmuyamba@nepc.com.na


2020-09-03  John Muyamba

Tags: Khomas
Share on social media