• April 19th, 2019
Login / Register

Mupangi walimotikala walundulwa bakeñisa sikoloti sa N$ 75, 000


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Komu Auto State Hospital, ili yepanga limotikala mi iluwilwe ki Harris Maswahu ni Likando Imwaka, yaitwanisa ni muñasibaka, ili taba yetisize kuli musali azwise limotikala zenepangelwa mwa sibaka sahae. Zeo kaufela nelikalile mwa kweli ya Mbuwana ñohola bapangi ba Komu habafiwa liñolo lakulundulwa ki Katengo Katolopo ya Katima Mulilo, ili lene libulela kuli sibaka fone bapangela limotikala nesikonwa feela kusebeliswa “kibalipisinisi, zecwale kalintolo, maofesi, miyaho yalipisinisi, mahotela ni mandu amalobalo.” Komu ibulela kuli liñolo leo nelitile niha katengo katolopo nekabafile liñolo lamayemo amande, ili lene libalumelela kusebelisa sibaka seo. Kono hane babata kuyo canfaza liñolo leo bayo bulelelwa kuli baswanezi kuzwa fasibaka. Maswahu ni Imwaka babulela kuli kasamulaho waku amuhela liñolo leo sebatuhela kupanga limotikala, mi sebakupa katengo katolopo kuli kabafe sibaka kobakaisa pisinisi yabona, kono kwapala. Muñasibaka nabata kuli balife masheleñi amaino nihane kubonahala kuli pisinisi yabona nese ililimanisizwe. Baekeza kuli nebalifanga sheleñinyana, kono lika zatofita fakumbalanda mi muñasibaka nasabata kuli batute. “Nelusakoni kututisa limotikala kakuli hakuna kone lukali’sa, kakuli nelusalibelezi kufiwa sibaka sene lusepisizwe kikatengo katolopo,” kwabulela Maswahu. “Nako yeñwi hanelusiyo mwatolopo nakeni mwaofesi yaluna nikunga mwateñi libyana kuli ibe tifo yamasheleñi amaino ene lusakoni kumulifa,” kwaekeza Imwaka. Imwaka naize kasamulaho wakuomana niyena kifona lilato mwahala’ bona lafita kwamaungulo, mi abafa viki kuli batute. Lapelekelo viki yefelile basiyala bakomokile kasamulaho wakulemuha kuli muñasibaka nazwisize limotikala ze 13 “nikulibundeka fande”. “Kambe nalibeile feela fande kabe halubilaeli, kono nalibundekile hamoho kutisa sinyehelo yetuna. Limotikala ze nelitokwa feela kupangiwa kokulikani, kono zeñata lilobakilwe, neli limotikala zabatu baluna,” kwabulela Imwaka. “Lusali babanca babasweli kubata linzila zakuipilisa kazona nikutusa naha yaluna. Kono cwale baluzwafisa, halusaziba sakueza,” abulela. Hana kupilwe kualabela falitaba zeo muñasibaka, Liyan Sheng, naize kuzwa mwa Liatamani ñohola Komu hakuna nihaiba kobili yamufile. Ubulela kuli nebana nitumelelano yakuli bakana bamulifa N$ 5, 000 kakweli, kono habasikamulifa kalikweli ze lishumi kazeketalizoho, mi bamukolota N$ 75, 000. Liyan naekelize kuli nababulelezi mwa kweli ya Muimunene kuli batute basibaka sahae, kono nebasalati kuutwa. “Kasamulaho wakuikopanya nimuyemeli waka nenibata kubafa viki. Kono nebaikupezi liviki zetalu fapila muzamaisi wasiteshini samapokola. Muimunene nefelile, Yenda nefelile, Njimwana niyona sefela. Neni bafile nako yeñata kono nebasikazwisa limotikala zabona, kikafo Lapelekelo neni lizwisize mwasibaka saka,” atalusa. “Ukona kuina cwañi mwasibaka samutu usina solifa, kana kikuli kulukile? Niswanezi kufumana masheleñi, mi nibata batu basili kuli batoina mwateñi, kono nenisakoni kueza cwalo kakuli limotikala zabona nelitezi sibaka kaufela.” Naekelize kuli satobafa mamela yamafelelezo mwaliñolo lene liñozwi la 1 Njimwana 2017, (lelibonwi kiba New Era) kuli bazwise limotikala zabona kono nebasikaeza cwalo. Liñolo lene liñozwi ki katengo kabayemeli ka Sisa Namandje libaleha sina cwana: “Mufiwa mazazi asupile (7) kuli muzwise limotikala zamina mwasibaka samutu waluna, kusicwalo, mutu waluna ukalizwisa nikulibundeka fande. Lisinyehelo kaufela zekabateñi ikaba zamina.” Liyan nalatuzi kuli limotikala zana zwisize nelisaiketile. “Neni zwisize feela limotikala zenesesakonwi kupangiwa haneli zepeli zenesakonwa kupangiwa neni lisiile kuli batolizwisa bonabeñi,” abulela.
New Era Reporter
2017-12-04 09:15:59 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...