• June 20th, 2019
Login / Register

Muporosi gwanare kavamukwete nonombinga dasimpanda


John Muyamba Rundu-Vaporosi moRundu, moune unapuko kavakwete vagara vavali morwa kuna kuvagazarera asi kavakere nonombinga mbali dasimpanda. Vavali ava kavavakwete pevango lyaCuca Tops, mokatji kodoropa zaRundu, apa kavamwene vaporosi yiyo kavakere negano ngano asi vaduke vasige ehauto lyawo. Mokukwama mukwatelimo vaporosi ruha romakonakono, moKavango zoupumezuva, Detective Chief Inspector Chrispin Mubebo, katente asi vagara ava vavali gumwe muporis gakere nare, ruha hambara rooro romakona kono, ano ogu mukwawo age mutungimo mo modoropa zaRundu, kavakere pevango nowoma morwa mokatji kovantu kavakerepo kavakarepo vaporosi vanapilire kudwara mudwaro gwawo apa kavayayidimbwilire vatodi ava kavahere nye kuduka vasige ehauto lyawo. Muporosi ogu gwanare ngesi kuna kurugana koNWR, yiwo uzera kazigwene sayitunga zaNew Era.  Vaporosi kavakere tava papara morwa nombudi kadikere asi koveli vanakurandesa vankaka modoropa, ano mosiruwo nye oso vana kupapara oyo yipo kavamwene vagara ava vavali asi kapi vana kumoneka nawa movakwawo. Vagara ava apa nye kavamwene asi vaporosi kuna kuvakwama awo kavagazarere kuduka nye kapi kayivatompokere. Yiyo kavavagwene asi kuna kara nonombinga mbali dasimpanda mehauto lyawo, yimo ana kutanta ngoso Mubebo. “ Moomu tupu munayidiva kusana pwahana asi paveta nzo, zakahurako, nsene vana kukwata hawe tokamona eyi gamwene mbwindi momuduva.” Sinkwa ntani tupu vaporosi womoKavango zoupumezuva kavatulisirepo elikwamo asi ngano ngapi navarugana kumwe nonkarapamwe, omu navagusapo ukorokotji, momukunda, ano nkarapamwe nazo kazilimbwilire nawa omu vana lituramo nsene vanamono asi eyi kapi yina wapa tavagava mapukururo kovaporosi. Elikwamo eli kavatulisirepo lyokuza zende embo tunda embo, elipakerero lyovagara novakadi ntani kugusapo ukorokotji.  Ava nye vagara nokadi awo kurugana punyu kwato avagwanapo nye kuvatera vaporosi mokugusapo ukorokotji, ngwendi mbunga zakarapo asi zokulivatera vamusinda, ano eli nye elikwamo lyatunda embo zende embo, nkarapamwe vahepa kuyiruganesa oyo. Ano tengwida umbondo kuna kara elikwamo lyouzuni eli lina kara moyirongo nayinye yahamena ko INTERPOL. Ose kuna kupandura nkarapamwe zina lituramo mokutuvatera kurwanesa ukorokotji. Kuruganena kumwe hawe tatutura nye nkarapamwe zetu zikara neparu lyewa. Vagazarerwa ava vavali ngesi kuna kuvandindira vakamoneke kompanguro zaRundu, morwa vana vatuka veta zokukunga yimuna yomowiza ntani veta randeso zakara mosintokorwa Act of 2008.
New Era Reporter
2017-09-07 10:42:01 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...