• April 22nd, 2019
Login / Register

Murugani gwanare gomukwayita kuna kupura yimaliwa yokusika koN$350 00 morwa kwamutjida moyirugana


Maria Amakali Windhoek– Mukwayita gwanare ogu vatjida moyirugana youkwayita NDF, momvhura 2016, ngesi kuna kutwara uministeli kompanguro ngano asi vamufute yimaliva yendi. Jerome Jeraldo Eiseb katuliremo marapoto kompanguro zonene omu ana kupura ministera govakwayita nomukurona govakwayita John Mutwa, nahamutjanga gokukarereramo Peter Vilho asi vamufute yimaliwa yokusika ko N$350 000. Eiseb age hena kuna kuhundira mpanguro asi ziturepo etokoro mokumutengwidira moyirugana yendi yo NDF, yipo agwane uwa ou ngagwana nonzambi zendi. Age simpe kuna kuhundira ministeli zimufute yimaliwa yendi eyi gapira kugwana makwedi gakapita,morwa nzambi zendi kwazihagekesa kumwe noyiwizamo. Ntani age kamwene hena asi vamufute morwa awo kapi vana kukwama eyi yakara medi veta lyosirongo. Eiseb kuna kuyimona asi age kwamutjida moyirugana mepuko, morwa kapi gagwene nkenye mbudi zina kumutantera asi takahageka sirugana sendi. Age kwayqamonako tupu nzambi zendi zina haga ntani kumwe nokumutantera asi vana muhagekesa yirugana. Momazuva 31 August 2016, mukwayita gwanare ogu kwamugwene epuko morwa kusinda ndi kutuka mukwawo mompanguro zomo Gobabis. Mpangura makura yipo vamutokwerere asi gahepa kukara modorongo nomvhura mbali ano aga makwedi murongo nagavali tavagagusako monomvhura odo ntano, morwa age kapi vamugwana pwanare noudigu wangesi. Eiseb kwamukwete age mepwizumuko moOmaheke, mokwedi kwaJune 28, 2016. Ano mwaSeptember 2016, yipo nye gatjenge asi vamutengwidiremo nye kapi gagwene elimbururo. Apa nye vamupwagesere mwaDecember 2017, gatjenge hena asi ngano vamutengwidire moyirugana yendi,. Ano mokwedi gwa March 2017, yipo nye gagwene mbapira zina kutanta asi age vana mutjida moyirugana mokukwama veta ezi zakarapo moyirugana youkwayita. Yina kutanta asi mukwayita ogu gakara asi kapisi mukurona posirugana oso age kapi gakara nonompito asi ngano vamundindire nye nepu anarugana epuko hawe ogo ngoso gahepa tupu kumutjida. Age mombapira zendi kuna kutanta asi kwamutjida mwa June 2016, komeho aka moneke kompanguro. Age kuna kutanta asi NDF kapi vakwama nongendeseso morwa age kapi vamutuma kwankenye komitiye zitarepo udigu wendi. Eiseb kwatameka kurugana mwaJUNE 2014, 16, mokamba zaOsona zovakwayita.
New Era Reporter
2018-07-05 09:41:00 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...