• July 16th, 2019
Login / Register

Mushelenga kahundilire vagusepo eturo moyirugana lya Diergaart

Languages
Languages

Matheus Hamutenya KEETMANSHOOP – Ministera gonodoropa ntani ekuliko konomukunda, Peya Mushelenga kageve kondango zoakansela womomukunda gwa //Kharas mazuva ntambali vatengwide etokoro lyawo kumwe nokuligusapo eli vatura asi munona gomberwa ndi asi Deputy Director goyimaliva akare gumwe ogu ana kukwaeramo siruwo oso vana kundindira vana gwane muna mberewa kurona mondango zomukunda gwina. Diergaardt yige nye vapere sirugana esi akwaeremo asi mukurona pamberewa dogoro vakagwane ogu zina wapere mberewa ozo, kuunda mokwedi kwaJune 1, nye kuna kumoneka asi vakansela kwapita mokupira kutara mukurona pamberewa ogu ana kara asi gumwe govaDirector moruha royimaliva negendeso pamberewa Elizabeth Coetzee, ogu gakara asi yige gumwe atarere pamberewa Diergaardt. Sayitunga zaNew Era, kaayigwene asi kuunda tupu apa gahageka Augustnus Ucham, ruha nye ropamberewa mokukua vantu moyirugana kwagava magano gawo asi Coetzee yige navapa evango olyo akwateremo mokugusapo nomutangu nkenye, nye vakansela oyo awo kapi vayikwama. Nye ngesi Mushelenga age kapere nye akansela mazua ntambali vagusepo eokoro lyawo olyo, eyi ana kumona age asi epuko lyenene kavarugene vakansela vapature mosirugana deputy director, siruwo oso awo vana diva asi kweli mukurona pamberewa kupitakana ogo vana hara. “ Etokoro lyokansela kapi lina kara tupu asi kapi vana kwama ngendeseso, nye nayireta epiro kulizuvha, nayitwaredera varugani wokansel vapire kulizuvha makura noyirugana nayo kapi tayisikimo omu vana yiharere.” Mombilive ezi katjenge Mushelenga, momazuva 13 June, age katente asi konda ozo vana kugava kapi zina kumuzerera asi morwa sinke ana pilire kutura Coetzee mevango olyo. Ano nsene asi awo ana kumumona asi aguse evango olyo, vahepa nye kukwama veta, omu Coetzee ngano vamuzigida komapuragero morwa kapi ana kurugana yirugana yopamberewa moomu yawapera. Ag Mushelenga katente asi kapi ana mup simpe nokonda asi yinke vana gusire eokoro lyangoso. “ Ame kapi nakuliza netokoro lyawo, makura yipo nina kuvatantera asi vahepa kugusapo usimbu etokoro lyawo, ano eyi nakuvatantera yiyo navatura moyirugana. Vakansela ngesi kavape mazuva ntambali vature oyo nina kuvatantera mosirugana, yimo ngoso zina kutanta mbilive zange. Mosigongi sosipesiyare sovakansela, sakereko mwaMay 30, awo kapi vahere kupa Coetzee evango olyo morwa yige garetere maranga mokugava tenda zokutunga sure moOranjemund, eyi yatwaredera dogoro vakansela ngesi kuna kuvakonakona morwa yimaliva yokusika konomiliyuna N$77 vana kupira kudiva asi kupi yaza, age yige nye gatarerera yimaliva yokusika opo yipire kudivikwa oku yayuka. Apa nye kauvapulireko, munasipundi gokansela, Jan Scholtz kapi kageve nkumbu nkenye, nokutanta asi kapi ana mono mbapira zaMinistera, morwa age kapi ana kara momberewa sivike nasinye tavere. “ Ame kapi nakara momberewa kutunda tupu sivike sina puko,ntani kapi nina mono mbapira zangoso, nampo kuvhura oungwinine komiti zegendeso, morwa ame kapi tani vhuru kulimburura yininke eyi nina pilire kumona ntani kapi nayidiva ame oyo. Yimo ngoso ana kuanta.
New Era Reporter
2018-06-21 10:18:31 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...