• November 26th, 2020

Mushelengab ge Omahekeba go sari ha i


Hileni Mwandingi

ǂKHOANDAWES - ǂAnǂandi ministeri, Peya Mushelengab ge ǀgûǁae khoexa!nâ sarisa Omaheke ǀkhariba !oa ge ūhâ i, aitsamab sîsenǀgaugu tsî xūn mâti ǁnā ǀkharib !nâ garusa nî ǂanga. 
Nē ǂguro saris, ǁîb Omahekeb ǁga ǂanǂandi ministeri ase ra dīs !nâb ge minister Mushelengaba ge mî, ǁkhātib ra !hoa tsî ǁnâuǂharugu!gaeǁaredi ǀkha ra !gûǁ­are mâsin tsîna ǁîb ǀkha aitsama ǂanǂui ǂgao tsî mâpa tsî mâtin !gâi!gâi!nâde nî hōsa māse.
Omahekb di ǀkharisi mûǂamaob Pijoo Nganateb, ge ministera ge mîba, !gaeǁare !oabadi kai ǁgoaǂuis ase mâsa, !gōsase !garo!ā !âgu !nâ hîa selfon!gaeǁaredi tsî ǂhôaǂgare !oabadi tsîna ǀgaisase ra tsâǀkhāse.

Nganateb gere mîsa !oan ge ǀnî !âgu !nâ, ǁnān hîa ǂhôaǂgaresa hoarahūs ǂhôamāǂui-aos ase ūhâna, ǀgui stasis ǀguisa !gâ ǁkhā, nau ǀkhāb ain ǁkhawa ǀguis khami ī !gaeǁare-i tsîna a ǀkhai tsîn aiǁgause, kaise !nûse nî !gû tamas ka i o !narisa ǁâǁawa!gaeǁare-e hōs !aroma. 
Ai!âb ge ǀkharisi mûǂamaoba, ministera ge mîba kaise a ǂhâbasa ǁnāti ī ǀgûsîsenǁareb nî Ministeris ǂAnǂandi tsî Texnoloxib !Gaeǁaredi (MICT) dis tsî ǂhanub xa a ǀhonkhoe-aihe ǂhôamāǂui!khaigu, ǂgaiǀons ai NBCs, New Erab tsî Nampas hân ǁaegu hâsa, ǀkharigu !nâ ra ē xūna !khōǁnâ tsî ǂhôana māǂuis !nâ. 

ǀGuitikō-o!nâsib hîa ǀkharisi ǂhôana !hūb a ǂhabase hâse māǂuis !nâ hâbab ge Nganateba gere ǀgomǀgom!gao. 
Nēs ai oe-am tsîb ge ministera ge mî, ǁîb ra Nganateb ǀkha ǀhûǀguisa, mî gerese, ǂhanub di ǂhôamāǂui!khaidi nî sîsenǁaresa, ǀnûgus ose, ǁîn di ǁgûbas ǀhûhâsiga ǂanǂan tsî !hûb !nâs tsî !auga !hūgu !nâ ra ī xūn ǀgapise ūhâsa amaga.
ǁKhātib ministera gere mîs ge, ǀguiros nî ǁkhāti ǂhôamāǂuidi !nâ ūhâhesa, !gâi sī!nâdi tsîna ǂoaxa-ūs ǀkha tsî ǁgoaǂuidi ǀguide !hūǁîna mâi-ai!nâhe tidesa. 

Mushelengab ge MICTs di ǂhôare-aona gere ǀawemā, in ǂgaekhâisa proxrammi ūhâ tsî ôa-am hoa ǂgiǂgosi ǁhûi!nâǂharidi !nâ ǂhôaresa tsî tā kai!ādi !nâ ra īn ǀguina ǂhôadī. 
Ministeri ge ǀams ai ǂhanusi ǁkhaeǁnâsa ge dī, Telecom Namibias ge mā ǀkhaeb Otjombinde ǂGui!nâxa !aromadi ai nî sîsenūhe ǀHûhâsib Senters !aroma xūna. Nēpa ge !khōǂgāsa in ge ǀgam laptopra, ǁnâuhe tsî mûhe ǁkhā xūna !khōǁnâs !aroma a sîsenūhe ǁkhā  !khōǁnâ-ūdas, tripodi tsî microfoni hâna hîan māsenxase ǁnā senters tawa ra sîsen khoena nî sîsenūna, ǁîn ǁhûi!nâǂharis !nâ ǂhôana !khōǁnâ-ūs !gao. 


Staff Reporter
2020-10-20 08:40:03 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...