• July 12th, 2020

Mushemi, yanyazwa niyena basiala mwasitokisi


Windoko – Basali bababeli, hamoho cwalo nimushemi wamusali, baba nyazwa kakubulaya nikuyo yumba situpu sa mwanana wamusizana walilimo zelobañwi, neba bonahalile lwapili mwakhuta yamuatuli yomunyini mwa Windoko, fapila muatuli yomunyinyani Ndepewa Amadhila. Muuna amusali yomuñwi kubaba nyazwa usali mwasipatela, kasamulaho akuba fakozi yafamukwakwa, mi uka ngungekwa mwataba kasamulao aku lukululwa mwasipatela. Batalimana nimilatu yakubulaya kakulatelela mulao obona zalikomano zamwamabasi, kupata kapa kufofaza lipatisiso ni kusinyasinya situpu. 

Caroline Nkata walilimo zemashumi amalalu kazesilezi (36), ni Rachel Kureva walilimo zemashumi amalalu kazesupile (37) ili mahe mufu, nebazibisizwe kuamana nimilatu yebanyazwa kayona, hamoho cwalo niliswanelo zabona zakufumana muyemeli wamulao. Nkata naize uka ikemela, mi Kureva naize uka ipatela muyemeli, kakuli kimembala wakampani yebona zapukelezo yaliluwo. Nkata nakile abuziwa kuli uka ikalabela cwañi hala milatu yanyazwa, mi naize una ni mafosisa hainyani. Hana buzizwe kikhuta kuli atoloke naize: “Neniliteñi muuna’ka hanata mwanana, kono hakuna sene niezize kumwanana.

Kasamulaho satimezi nani hapelelize kumusindeketa kuyoleka mafula, nihaya kwakuyo yumba situpu nikuyo sicisa.” Muatuli yomunyinyani kiha muñolela buikalabelo bwakuli hana kuitumelela mulatu. Kureva nasika kupiwa kufa buikalabelo kakuli naize uka bata muyemeli wamulao. Muzekisi Andrie Jo-Ann Hendricks nahanile kuli batomelwe masheleñi akulibelela muzeko wabona kwande, kamanzwi akuli lipatisiso kona likala, nikuli babanyazwa bakaswana baisilinga ni lipatisiso hamoho cwalo nilipaki zamuuso. Nabulezi hape kuli kaufela babanyazwa kibayahi banaha Zimbabwe mi hakuna zebatama mwanaha Namibia, kacwalo haba lukululwa bakona kubaleha. 

Muzekisi naize habasika shimba kale manzwi kwalipaki zeñwi, hamoho cwalo nipiho yasene sitisize lifu kuzwelela kwasipatela, mane cwalo nimaswaniso kuzwelela kwa Mapokola ba Tolopo, ni siteshini samafula sesili mabapa nisibaka sakezahalelo yabubangoki. Nabulezi hape kuli yomuñwi yakulubelwa usana nikuekezwa kwasikwata sa baba nyazwa. Hendricks naize milatu yebanyazwa kayona baba kulubelwa kiyemituna, mi ikona kutahisa kuli habalukululwa basike bayokuta, nikuli sicaba hasina kutabela kuli balukululwe. Muatuli yomunyinyani nakile azibisa kaufela babanyazwa kuli baka siala mwasitokisi, kono bana nitukelo yakutisa kupo yasimubuso yakubata kulibelela muzeko wabona kwande, haiba inge batabela kueza cwalo. 

Ticele yasa pumuzi famusebezi, Sakaria Naftali, nakile afumana situpu sene sicisizwe samwanana wamusizana, yana kile azibiwa kuli ki Akundaishe Natalie Chipombo, Lasabata kakusasa viki yefelile. Kureva nakile atamiwa Lasunda kasamulaho alipatisiso zamapokola. Nkata ni Muuna ‘hae nebatamilwe Lasunda musihali mabapa nitolopo ya Otjiwarongo. Lipatisiso zamapokola lisinula kuli mwanana nanyandiswa kimuuna’ Nkata. Piho yezwelela kwasipatela isupeza kuli natimezi bakeñisa mañiba ane afumani kwatoho. Muuna ni Musala ‘hae ni Kureva, ili muoki yañolisizwe, mi usweli mapampili aswalelele amaino mwanaha Namibia, mi ubeleka kwasipatela mwa Windoko, nebapila hamoho mwandu yakulifela kumutu kakweli mwakomponi ya Windoko ya Mutulo.


Roland Routh
2020-02-03 07:47:06 | 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...