• April 22nd, 2019
Login / Register

Mutorwa kapandadeke elikido kalikereko lyondja

Languages
Languages

John Muyamba Rundu-Ministera gonondima, mema noyitji, John Mutorwa, kapandadekere elikido lyonondja kalikere mudoropa zaRundu ure womazuva gavali. Age katente asi elikido nondja kuna kara egano lyewa unene omu vana kundindira mavango gomanzi gokulisiga siga valikide eyi wakara nayo kuhamena nondima, eyi kuna kuliza melikwamo lyokuzangura nondja ntani vanandima, valikide eyi vaweka ndi ava zangura yipo asi vagwane unene vatare asi vantu vetu yinke nampo vahara. Mutorwa mosiuuyungwa sendi, katente asi sinzi sovaNamibia kuparuka monondima, ngwendi nondja ntani kugwana yirugana. Nampili ngomu yina kara kwava ava gava yitundwamo kuna kulikida asi nondima kugava noperesenta 6% kekuliko lyosirongo paekonomi, nye vaNamibia navenye kusika ko70% kwademenena nondima omu ava gwana yiwizamo noyiruganeso yimwe ngoso. Mazuva aga gavali, gokulikida nondja, kwakereko moRundu kutunda utano dogoro mapeu pita. Vanandima wokulisiga-siga ntani wokurandesa nondja kavalikidire muzangu gwawo ntani vamwe kavatundire kosirongo sokoure ngwendi koZimbabwe. Erudiko kwalitulisapo ava tuna kutumbura asi “food Namibia” mvhura zina puko ose kwakere negano asi twahepa kuyitura eyi movantu vetu, makura yipo twawizapo negano lyokuninka asi twahepa kulikida nondja twahana kugazara asi silika esi ngasiyasika pontambo ezi. Yimo ana kutanta Manfred Likoro, ogu kakarerepo Food Namibia. Mokukwama mwaLikoro, apa nye vakere negano asi kupi navakaninkira elikido eli, makura egano lyawizirepo asi vahepa kukayininkira moKavango zoupumezuva, morwa mukunda ogu kwakara popawa nsene asi tatu uyunga asi nondja ntani kwakara nomalikwamo nye gomanzi gepangero gonondima ntani vanndima nawo vanzi hena, eyi yiyo nye yaninkisa asi vahepa kuyatulira silika esi modoropa zaRundu. Moomu tupu yamoneka asi mberewa zanguuru nazo kuna lituramo unene monondima, melikwamo Werengendje, ose yipo nye twayimwene asi egano lyetu twahepa tukaruganene kumwe nawerengendje- morwa nawo kurugana kumwe novanandima vamwe kwakara ponze zofood Namibia, yipo tuvarete navenye kumwe vanandima nokuvareta komarandesero, ano ose ngesi yiyo nye tuna kurugana ngesi. Yimo ana kutanta Likoro. Ose kapi tuna kurumbasana nankenye gumwe, ose varangekwa tuna kara negano yipo asi nose tuvatere epangero melikwamo lyalyo lyomuzangu, yimo ngoso ana kutanta.
New Era Reporter
2017-09-14 10:12:59 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...