• August 7th, 2020

Mutorwab ge ra mî 50%gu ǀgapiǀgapis !gae-audodi dis ǂhanusise mā-amsa tama hâsa

Languages
Languages

Kuzeeko Tjitemisa ǀAEǁGAMS – !Nari!oabadi Ministeri John Mutorwab ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai ǁnā !gae-audo !nari-aon tsî ǀhonkhoena ge mîba, nē ǀgapiǀgapis ǁaupexa 50%gu ǀkhas kaise a ǀgapi tsî Namibiab di xoaǁguisa ǂhanugu ǀkha ra !omgusa tsîb ǁnā-amaga ­nāti ī xū-e a mā-am ǁ­oasa. !Gae-audo tsî gaxu daogu !nari-aon ǂnûǁkhaeba ra !nans (NTTU) di aoǁguib, îs 1 Taraǁkhumu­khâb 2018 disa xu nē marisa ǀarohe N$15 tsî gaxu daogu !aroma N$75 hâra ǁaegu hâ ǂganǀgaugas aib ge ministera ge oe-am. Mutorwab ge !khâikhom tsî ge mî, mā-amsa tama mari ǀgapiǀgapis ǀkha nî ai!gû !gae-audo !nari-aon tamas ka io ǀhonkhoen ǁ­în di mā-ams nēti ī !oabade sîsenūs di permetde nî ǂgae-oa-aihe tamas ka io ǂhanub ǀkhāba xu nēti ī mā-ams ǂkhanina ǂoa!nâs ǀkhasa nî dī. !Gae-audo ǂganǀgaugu ge nēsis kōse noxopa ǀkharaǀkharasa tama hâ,” tib ge Mutorwab hîa ge ǁkhā soab ai ǁkhāti nē !nari-aon ai ǂgansa gere dī in ūdawasen !khō!gâhe tama Daogu !Nari!oabadi ǀAwemā!nans xa maride ǂgansa xu.” Nēti ī ǀawemā!nans ǀguis ge ǁnā ǁkhāsib tsî ǀgaiba māhe hâ !gae-audon ǂganǀgauga ǀgapiǀgapis diba. Mutorwab ge ǁkhāti ge ǂan!gâ hoa !nona ǀnûgu ra ǂnûǁkhaeba ra !nandi ge Ministeris !Nari!oabadi dis tawa ǁîdi ǂganamsens mariǀgapiǀgapis disa a māǂgāsa. NTTUs hîa !gae-audo !nari-aona ra ǂnûǁkhaebas ge 50%gu di ǀgapiǀgapis ǂganamsensa ge dī, Namibiab Bēgu tsî !Gae-audo !Gaeǁares (NABTA) hîa !gae-audo ǀhonkhoena ra ǂnû­khaeba tsîs ǁkhāti ­ǁîs ǀguisa ǂhanub ǀkhāba xu, 2013ǁî kurib ai ǂan!gâsa ǂnûǁkhaeba ra !nans ase ūhâs ge, 20%gu ǀgapiǀgapisa ge aoǁgui, ǁnāpas Namibiab ǀHûhâsib !Nariǀhao-aon !Gaeǁaresa (NPPTA) 10%gu ǀgapiǀgapisa ge aoǁgui hîa. Nausab ge Mutorwaba nēs ai ge mî, ǁguisa ǂhanugu ra 10%gu xa !nāsa tama ǀgapiǀgapis ǀguisa mā-amsa. Nē ge dīhe aoǁguigu ge Daogu !Nari!oabadi ǀAwemā!nans ­ǁga nî sî!kharuhe tsî xawe !hūsâuǁkhāsib mâsigu tsîna ǂâis !nâ ūhâse nî sîsenǂamhe, ǁkhāti !nari!oabade ra sîsenū khoen hîa nēs xa nî tsâǀkhāhen ǂâiǀgaugu tsîna !khōǂgā hâse. Mîǁguib hîa ga a ūheb ge nē ǂnûǁkhaeba ra !nandi tsî ǀhûhâsib tsîn hoana nî ǂanǂanhe.
New Era Reporter
2018-07-31 09:40:06 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...