• November 29th, 2020

Muuna ni musala ahae bayumba libyana zamadimona


ONGWEDIVA – Muuna ni musala ahae, ili babapila mwa Oshakati, nebakile bayo yumba libyana zabona, kakuli ‘nelina ni mioya yemaswe ni mibala yamioya yalififi’, neba bulelezi mapokola ni batu bane bambwetukile. Muuna ni musala ahae babasali babanca nebailo latela libyana zabona kwamayumbelo afumaneha mwa Ongwediva manzibuana Lasunda viki yefelile. Malonda yana siilwe akomokile ili yana kantela kwamayumbelo amatakala nakile azibisa bakatengo katolopo ni mapokola kaza libyana zene bonahala bunca, ili taba yene tisize kuli bakale kubata muuna ni musala ahae. Hala libyana zeo nekuna ni masofa amanca, wayalesi yamaswaniso, lipula zamapepa, kabati yamwaliapehelo, libyana zamwaliapehelo, mukota wakushimbela ni libyana zambututu walilimo zene. 

Muuna yalumelwa kuli kiyomuhulu mwa Liluko la Masheleñi mwa Oshakati naize, sazibile kanako yetelele kuli kuna nisene sifosahezi kamasofa amansu kono nasika eza sesiñwi. Mi nabile nibuiketelo bwa kuyamba libyana kasamulaho “Mulimu anisupeza kasimoya” kuli masofa nana ni nombolo ya 666. Nombolo ya 666 ingiwa kibalumeli kuli kiya satani kapa mioya yemaswe. “Hamuna kuabona kakuli hamutalimi kameeto asimoya,” nabulezi. Nihaike lipula zamasofa libonahala bunca, muuna nakile atalusa kuli nalilekile pili asika nyala kale kasilimo sa 2017. “Mubala omunsu uyemela mioya yalififi. Neni zibile kuli neni sinyize masheleñi aka kono neni lilekile,” natolokile. 

Muuna ni musala ahae neba tolokile kuli lilimo zefelile neba kena keleke ya AFM Rock of Salvation mwa Oshakati, kono Lisunda zepeli zefelile sebakala kukena keleke yeñwi yefunahena kwanda Ongwediva, ili yamufumahali Tuyeimo. Kono nebakile baitahanela kutalusa kuli hakilikele zeo zekile zabasunda kuli balundule libyana zamadimona. Kono nebasusuelizwe kimoya okenile, wamuuna nakile atalusa. Musala ahae yasa beleki nakile atalusa kuli naikutwa kukatuluha, kasamulaho wakulundula libyana zensu kakuli nakatazehanga kupila mwandu. “Nako kaufela nenili mwasabo, nihanibata kulobala, nenisakoni kulobala mwamasofa ale,” nabulezi. Yomuhulu wasipokola mwasikiliti sa Oshana Ottile Kashuupulwa, naize mapokola baka buluka libyana kufitela nako yeo, bañi bazona baiketela kuyolinga kuli bato lisebelisa kapa kulifanisa kapa 
kulilekisa.
 


Helvy Shaanika
2019-04-01 10:50:47 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...