• June 19th, 2019
Login / Register

Mwoombola kavamupere sirugana peke komberewa zokabinete

Languages
Languages

Helvi Shaanika Ongwediva Mberewa zankuru ministera kazirundwilire ndokotora Andreas Mwoombola mevango lyendi eli gakara asi hamutjanga gokukareramo moministeli zoukanguki noukali nawa. Mwoombola erundururo lyendi kuna kara lyopangenderera kutameka moutano kaupwire womazuva 8 December 2017. Egano nye lyokurundurura Mwoombola atunde koministeli zoukanguki noukali nawa aze komberewa zankuru ministera kuna wizirepo morwa kuna hara kuwapukurura udigu ou una kara moministeli ezi zoukanguki mosirongo. Ntumwaraka kavageve mosondaha, kanyaterere kamutjangi gokabinete, George Simataa, katente asi erundururo lyaMwoombola kuna liretesapo morwa kuwapukurura egendeso pamberewa ntani paupolitika una kara ngesi koministeli ezi zoukanguki noukali nawa. “ Mwayimwe moyo, kuna kara egendeso pamberewa ntani ugendesi paupolitika koministeli zoukanguki noukali nawa kuna kara melikwamo lyonomutangu, eyi nayitwaredera asi yirugana nayo yipire kusika mouta wakora, yimo ngoso zina kuzuvhika mbudi kavatumine kovanambudi. Momakwedi gana pitipo Mwoombola, nogu gakere pwanare asi ministera gwendi gwanare ndokotora Bernard Haufiku, kwakere nonomutangu dakahurako, omu vakere asi nkenye gumwe kurundira mukwawo, eyi yatwaredera asi kapi yina kureta nawa asi vagave sirugana kovantu omu yawaoera. Pokatji kaJuly naAugust mvhura zeezi, Mwoombola kwamugumine ehagekeso popasupi moyirugana ntani kukamoneka koruha rwepisuro kuhamena kuruganesa epuko ntani umbondo wakahurako. Ano konyima yiyo vamutengwidiliremo moyirugana. Ekonakono morwa mukarodona gwendi simpe kuna kutwima. Morwa nkenye apa awo kukara nonomutangu, nomuhona gwendi Haufiku, yipangero yepangero kuna kunyanderamo mousesu wonomutji nonopera. Sivike kasipwireko Haufiku karuganesere vanambudi mokudingura evango eli ndi aga gana kara asi gokupungura nomutji ngesi mwato Yuma, yipo alikide asi ngapi mukaro dona omu guna gumu ministeli ezi. Kwazuvhika asi vandokotora vamwe kuna kugava matjiliso asi nepu kwato nomutji mositawiro aw okapi navarugana hena. Morwa mukaro nye gwangoso, Presidente Hage GEINGOB, mosiruwo sosigongi sokabnete zokuhulilira momvhura, katente asi pokatji kaMwoombola naHaufiku gumwe gwawo gahepa kumugusamo moministeli zina yipo yirugana yigende. Yipo asi yirugana yitameke kugenda monaruwa ntani yahepa kutengwiramo moomu yakere. Ano erundururo lyendi kapi lina gumu eyi yina kara asi age kuna mutamba kumoneka kevango lyepisuro, eli lina kutwima ngesi, eyi ose kuna hara tupu kuwapukurura egendeso liwape koministeli zina kwato yopeke hena, yimo ana kutanta Simataa. Simataa, simpe katente asi eyi yina kara asi epangero kapi lina kara nonomutji dina gwanene, ngesi kuna kugwana ekeverero kepangero, kukwama tupu omu vayigeve ava vaninkire ekonakono lyoukanguki mosirongo gatulisirepo Presidente monomvhura dakapita.
New Era Reporter
2017-12-14 09:52:10 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...